2021-03-29

Otillräckliga förslag för att effektivisera överprövning av offentliga upphandlingar

Svensk Kollektivtrafik bedömer inte att de åtgärder som finns i regeringens förslag rörande effektivare överprövning av offentliga upphandlingar kommer att leda till att upphandlingsmål avgörs snabbare, eller blir lättare att förutsäga för parterna, framgår av remissvaret.

I svaret skriver de att eftersom en mycket stor del av den svenska kollektivtrafiken upphandlas med kontraktsvärden på miljardbelopp så medför en överprövning av en trafikupphandling oftast stora kostnader för upphandlande RKM. Dessutom är en tydlig trend under senare tid är att antalet överprövningar av trafikupphandlingar ökar avsevärt. Tidigare överprövningsutredningar har innehållit flera kloka förslag, som man dock i detta nya förslag i stort sett valt bort.

Ett sådant förslag som alltså uteslutits denna gång är att inte tillåta överprövningar gällande anbudsunderlaget efter det att anbud lämnats in. Även tidigare förslag om ansökningsavgift och processkostnadsansvar för förlorande part har valts bort. Dessa förslag hade sannolikt kunnat leda till ett minskat antal ”okynnesöverprövningar”, och sparat onödiga kostnader för RKM.

Svensk Kollektivtrafik ser dock positivt på förslaget om införande av skyndsamhetskrav i mål om överprövning, men saknar en definition av vad skyndsamhet skulle innebära ifråga om minskad tidsåtgång för överprövningsmål. 

Ta del av remissvaret