2021-09-24

EU-kommissionens förslag till energiskattedirektiv

Svensk Kollektivtrafik stöder EU-kommissionens förslag att skatt på drivmedel ska baseras på dess energiinnehåll och miljöprestanda, i stället för på volym som i det gällande direktivet. Däremot bör alla bränslen/energislag behandlas lika ur ett livscykelperspektiv och ges ekonomiska incitament på basis av hur mycket de minskar utsläppen av växthusgaser.

Som ett led i EU:s gröna giv för att uppnå klimatmålen i ” Fit for 55” till 2030 och klimatneutralitet till 2050 kom EU-kommissionen i juli med sitt förslag till omarbetning av energiskattedirektivet. Förslaget innebär att miniminivåer för energibeskattning införs på alla typer av drivmedel, inklusive biodrivmedel och el till t.ex. tåg.

Svensk Kollektivtrafik skriver i remissvaret att det är mycket positivt att förslaget öppnar för att kollektivtrafik kan erhålla sänkta skattenivåer. Det måste förtydligas att detta omfattar all kollektivtrafik oavsett drivlina. Ett land måste tillåtas att helt skattebefria höginblandade biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterier enligt RED II.

Ta del av remissvaret