2021-12-16

Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Svensk Kollektivtrafik ställer sig negativa till Finansdepartementets förslag att förlänga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Det kommer att minska kollektivtrafikresandet, minska RKMs biljettintäkter och öka utsläppen.

Dessutom leder förslaget till att cementera bilen som förstahandsval och som norm i samhället ytterligare. Istället för att ta bort förmånsskatten på fri arbetsplatsparkering bör staten styra mot att göra hållbara val enklare. Dessutom ska staten fullt ut kompensera de uteblivna intäkter som förslaget innebär. Den ekonomiska ersättning som hittills avsatts för den regionala kollektivtrafiken är långt ifrån tillräcklig och behovet av ekonomisk ersättning kan öka ytterligare.

Ta del av remissvaret