2021-04-12

Höjda banavgifter minskar jämlikheten

Höjda banavgifter kommer att minska jämlikheten i samhället. Det skriver Svensk Kollektivtrafik i remissvaret angående Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet.

Förslaget bygger på en felaktig analys. Enligt Jämlikhetskommissionens har för låga och otillräckligt differentierade banavgifter lett till för många operatörer, tillförlitlighetsproblem och outnyttjad kapacitet på tågen, medan statistik från Trafikanalys visar att det är de regionala kollektivtrafikmyndigheternas regional - och pendeltågstrafik som stått för ökningen de senaste decennierna. En utveckling som vidgat människors arbetsmarknadsregioner.

Svensk Kollektivtrafik anser att detta är en utveckling som regeringen och riksdagen istället bör stödja och stimulera eftersom det skapar grön och socialt hållbar tillväxt genom att samtidigt minska klimatutsläppen och öka produktiviteten och tillväxten, liksom skatteintäkterna.
När de regionala kollektivtrafikmyndigheterna får ökade kostnader har de följande alternativ: Höja biljettpriserna, dra in turer eller lägga ned hela linjer. Samtliga åtgärder slår hårdare mot låginkomsttagare och kvinnor. Ytterligare ett alternativ är att regionerna ökar skattefinansieringen av kollektivtrafiken genom att omfördela medel som skulle använts i sjukvården för att öka statens intäkter när banavgifterna höjs.

Ta del av remissvaret