2021-02-03

Justerad förmånsbeskattning underlättar för kollektivtrafikresenärer

Svensk Kollektivtrafik ställer sig positivt till Finansdepartementets förslag på en justering av schablonberäkningen för att fastställa värdet av bilförmån. Årskort och månadskort till kollektivtrafiken förmånsbeskattas i dag fullt ut samtidigt som förmånsbilar, i synnerhet miljöbilar, är kraftigt skattesubventionerade.

Justeringen av förmånsvärdet är ett viktigt steg på väg mot en jämställd beskattning av arbetspendlare med kollektivtrafik respektive bil.
I remissvaret föreslår Svensk Kollektivtrafik att förmånsbeskattningen ska reformeras i linje med klimatpolitiska rådets rekommendationer om att sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering, bland annat genom att främja mer energieffektiva färdmedel, skärpa efterlevnaden av förmånsreglerna vid arbetsplatsparkering och göra avdraget för resor mellan arbete och bostad avståndsbaserat och färdmedelsneutralt utan att skapa regionala obalanser.

Ta del av remissvaret