2021-09-24

Orimliga avgiftskrav från Transportstyrelsen

Transportstyrelsens årliga förslag på avgiftsförändringar får återigen kraftig kritik från Svensk Kollektivtrafik. Förslagen har stor påverkan på branschen och är inte alls att likna vid indexjusteringar för årligen ökade kostnader.

Prislistan ändras godtyckligt, ibland med kännbara avgiftshöjningar, avgiftsnivåerna är alldeles för många och svårtolkade och timtaxan på 1400 kronor för att en handläggare ska utöva tillsyn inom en statlig myndighet är helt enkelt inte rimlig.

Svensk Kollektivtrafik vänder sig särskilt mot de nya avgifter som riktas direkt till personer som har taxiförarlegitimation. Detta kan få negativa konsekvenser för möjligheterna att bedriva bland annat färdtjänst och sjukresor när resenärerna successivt återvänder efter pandemin och förare som sökt sig till andra yrken ska lockas tillbaka till branschen.

Dessutom styr myndigheten själv sin prioritering och tidsåtgång vid tillsyn. Ju mer nitisk granskning av sådant som kanske inte ens är i riskzon eller ju mer ineffektiv myndigheten är desto mer intäkter genereras. Eftersom Transportstyrelsens timtaxa inkluderar overhead blir det hela en intäktskälla och det finns varken incitament till effektivisering eller att begränsa antalet timmar.

Ta del av remissvaret