2021-08-09

Remiss: Fördela sänkningen av banavgifterna proportionerligt

Banavgifterna kommer tillfälligt att sänkas som en följd av EUs återhämtningsplan efter pandemin men det krävs en lagändring för att det ska kunna genomföras i Sverige. Infrastrukturdepartementets förslag till lagändring lämnar dock allt för mycket att avgöra till Trafikverket, skriver Svensk Kollektivtrafik i sitt remissyttrande till Regeringskansliet.

Pengarna kommer att betalas ut retroaktivt för 2020 och 2021 och för att de ska få mest nytta i branschen behöver Infrastrukturdepartementet redan nu göra klart att alla tågföretag får ta del av sänkningen och att fördelningen sker proportionerligt utefter de banavgifter som betalats in.

Olika delar av branschen har haft olika problem och möjligheter att anpassa sin verksamhet under pandemin och det skulle inte vara lämpligt att Trafikverket ska utreda på oklara grunder vilka marknadssegment som drabbats mer eller mindre för att skapa fördelningsnyckel hur de olika tågföretagen ska få ta del av sänkningen.

Ta del av remissyttrandet