2021-12-16

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

Finansdepartementets förslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel kommer att få negativa konsekvenser för kollektivtrafiken.

Dels kommer förslaget att göra att det billigare att köra bil, med konsekvensen att kollektivtrafikandelen kommer sjunka, vilket leda till ökade utsläpp av växthusgaser och att det blir svårare att uppnå klimatmålen. Dels gör sänkt energiskatt på bensin och diesel höginblandade och rena biodrivmedel relativt sett dyrare. Ökningen av klimatutsläppen kan därför bli större om konkurrenssituationen för dessa biodrivmedel försämras.

Lägre drivmedelspriser kan också göra det mindre fördelaktigt att övergå till eldrift och därigenom på sikt medföra högre utsläpp. Svensk Kollektivtrafik ställer sig därför negativ till förslaget.

Ta del av remissvaret