2021-06-11

Små effekter av Bilpoolsutredningens förslag

Svensk Kollektivtrafik ställer sig i sitt remissvar positiv till Bilpoolsutredningens förslag om att kommunerna ska ges möjlighet att reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark.

Det är också positivt att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med Konsumentverket och Naturvårdsverket genomföra en informationssatsning som ska öka kunskapen hos konsumenter om motorfordonspooler och hur dessa kan bidra till ett mer hållbart resande. I remissvaret konstateras dock att förslagen bara kommer att få små effekter på utsläppen av växthusgaser och på resandet med bilpooler samt att det är osäkert om förslagen kommer att få positiva eller negativa effekter på kollektivtrafikresandet.

Enligt utredningens konsekvensanalys bedöms förslagen minska koldioxidutsläppen på lång sikt med omkring 1 620 ton per år. Det är positivt att åtgärderna på lång sikt kommer att leda till lägre klimatutsläpp, men det finns åtgärder som snabbt skulle minska utsläppen av koldioxid omkring hundra gånger så mycket, eller mer. Utsläppsminskningen kan till exempel jämföras med en reformering av reseavdraget som enligt Reseavdragskommitténs beräkningar skulle minska koldioxidutsläppen med över 200 000 ton per år.[1] Eller med ökad efterlevnad av förmånsbeskattningen av gratis parkeringsplats vid arbetet, som skulle minska klimatutsläppen med 154 000 ton per år, enligt WSP:s beräkningar.[2]


Läs Svensk Kollektivtrafiks remissvar [2] WSP (2021) Förmånsbeskattning av förmånsbil, arbetsplatsparkering och kollektivtrafikkort