2021-06-18

Tydligare krav behövs i svenska CVD

Efter att EU förra året antog Clean Vehicle Directive (CVD), har regeringens förslag om förändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster skickats på remiss.

En kort sammanfattning av Svensk Kollektivtrafiks yttrande:

• Positivt till stora delar av EU-direktivet, men kraven i svensk lagstiftning måste vara tydliga och leda till klimatnytta som helhet.
• Det är positivt att bussar som drivs med rena biodrivmedel definieras som rena, och att specialfordon undantas från elbilskraven.
• Enligt EU ska kraven i direktivet uppnås av Sverige som land, men enligt promemorian ska varje upphandlande myndighet uppnå minimimålen vilket vi i svaret anser vara en överimplementering.
• Oklarheter i promemorian behöver klaras ut, i synnerhet lagstiftningens tillämpning per bussklass, när den ska träda i kraft och hur en påbörjad upphandling ska definieras.
• Upphandlande organisationer bör medges undantag från förordningens krav på 38,5 % elbilar genom att biogasfordon i enlighet med nuvarande miljöbilsdefinition inbegrips i definitionen av en ren lätt bil.
• Avstyrkan av förslaget att ändra miljöbilsdefinitionen.

Ta del av yttrandet