2022-10-17

Avgiftsmodellen måste skapa balans mellan parterna

Svensk Kollektivtrafik ställer sig bakom de förslag som redovisas i Trafikverkets rapport rörande Inriktning kvalitetsavgifter men det kräver en konsekvensanalys för alla berörda parter, inklusive tågresenärer och transportköpare.

Dessutom krävs uppföljning för att se till att avgifterna verkligen ger den nytta och styrande effekt som avses. Trafikverket måste åstadkomma en väl avvägd balans i avgiftssättning mellan infrastrukturförvaltare och järnvägsoperatörer samt skapa starka punktlighetsincitament för sina underentreprenörer. Svensk Kollektivtrafik ser fram emot att delta i den fortsatta processen med att utveckla kvalitetsavgiftsmodellen tillsammans med övriga järnvägsbranschen.

Ta del av remissvaret