2022-09-14

Förslag om passageavgift skapar oförutsägbarhet

Svensk Kollektivtrafik avstyrker Trafikverkets föreslagna ändringar om passageavgift vid omledning av tåg i Järnvägsnätsbeskrivningen.

 Avgifterna för spår, tågläge och passage föreslås att beräknas efter faktiskt nyttjad färdväg vid omledning, oavsett vilken färdväg som tidigare tilldelats. Det får negativa konsekvenser för järnvägsföretagen samt skapar oförutsägbarhet och bristande transparens. Dessutom följer förslagen inte de övergripande beslutade samhällsmålen samt motiven till uttagande av passageavgifter.

Ta del av remissvaret