2022-10-17

Sverige måste bli ett transporteffektivt samhälle

För att klimatmålen ska kunna uppnås måste Sverige bli ett transportpolitiskt samhälle, där trafikarbetet med bil, lastbil och flyg minskar och andelen kollektivtrafik, gång och cykel ökar.

I remissvaret angående Rätt för klimatet (SOU 2022:21) ställer sig Svensk Kollektivtrafik därför bakom förslagen om att reformera infrastrukturplaneringen, göra en översyn av de samhällsekonomiska kalkylerna, ersätta Trafikverkets prognosstyrda infrastrukturplanering med en scenariobaserad transportplanering och att staten ska kunna medfinansiera drift av kollektivtrafik samt att Trafikverket ska få ett tydligt mandat att planera, föreslå, finansiera och genomföra åtgärder som påverkar transportefterfrågan, val av transportsätt och effektivisera användningen av infrastrukturen.

- Det viktiga är nu att förslagen om ett transporteffektivt samhälle verkligen genomförs, kommenterar Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Ett transporteffektivt Sverige behövs inte bara för att transportsektorns klimatmål ska kunna nås, utan även för att förnybara bränslen ska frigöras till transporter som är svåra att elektrifiera, för att minska vår sårbarhet för oväntade prisstegringar på drivmedel och för att transportsektorns klimatomställning ska bli socialt hållbar.

Ta del av remissvaret