Statistik lokal och regional kollektivtrafik

Kollektivtrafikbarometern
Svensk Kollektivtrafik driver och utvecklar Kollektivtrafikbarometern, en branschgemesam kvalitets- och attitydundersökning för den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Läs mer om Kollektivtrafikbarometern


FRIDA Fordonsdatabas
Svensk Kollektivtrafik och alla trafikbeställare använder sig av FRIDA miljö- och fordonsdatabas för att enkelt få svar på frågor som rör den egna verksamheten, med fokus på t ex miljö, avtal och tillgänglighet. FRIDA har till syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande fordon i den lokala och regionala kollektivtrafiken. 
Läs mer om FRIDA

Rapport Trafikanalys
Trafikanalys ger årligen ut en rapport med statistik över den lokala och regionala kollektivtrafiken. Statistiken belyser hur de regionala kollektivtrafikmyndigheterna tillhandahåller kollektivtrafik i respektive län. Uppgifter om antal resor (påstigningar), personkilometer, utbud (fordonskilometer, vagnkilometer och sittplatskilometer) och med vilken ekonomi verksamhet bedrivs redovisas i rapporten.

Statistik för den lokala och regionala kollektivtrafiken hos Trafikanalys


Stadstrafikkompassen
Stadstrafikkompassen bygger på insamling och återrapportering av nyckeltalen från Svensk Kollektivtrafiks medlemmar och omfattar uppgifter avseende tätortstrafik i ca 70 svenska städer baserad på 43 nyckeltal. Det omfattar trafiken där ca 3,5 miljoner är bosatta och ca 390 miljoner resor per år.
Läs mer om Stadstrafikkompassen