Låt kollektivtrafiken bygga samhället - det här ska vi göra!

Kollektivtrafiken måste prioriteras i trafiksystemet och vid infrastrukturplaneringen för att bli attraktiv och resenärerna måste garanteras framkomlighet i trafiksystemet och gynnas av att resa kollektivt.

Det här kan och vill branschen själva göra


Gult ljus

På gång
• Konkretisera hur RKM:erna och trafikföretagen kan öka sin delaktighet i regional, kommunal och nationell planering, i samverkan med alla infrastrukturhållare och planupprättare
• Samla in goda exempel från andra länder
• Sammanställ branschens samlade fakta och statistik
• Ta fram en rapport om kollektivtrafiken och de samhällsekonomiska kalkylerna och hur de kan reformeras

 

Dessa politiska reformer krävs

Gult ljus

På gång
• Uppvakta de som arbetar med Trafikverkets regeringsuppdrag angående Fyrstegsprincipen

 

Rött ljus

Återstår
• Kommunicera klimatnyttan med att Fyrstegsprincipen används
• Ökad tilldelning till länstransportplanerna
• Planera för kollektivtrafik
• Anpassa kapaciteten där den begränsar kollektivtrafikens framkomlighet och utveckling
• Prioritera underhåll av kollektivtrafikens infrastruktur
• Målstyrning i stället för prognosstyrning
• Prioritera kollektivtrafikens behov i den nationella planen för transportinfrastruktur, i länsplaner och kommunala plandokument.
• Länsplanerna ska stötta kollektivtrafikens utveckling
• Kollektivtrafiken måste prioriteras i trafiksystemet genom planläggning och projektering vid infrastrukturplaneringen för att bli attraktiv
• Den nationella planen ska stötta kollektivtrafikens utveckling
• Bygg infrastruktur som främjar utvecklingen av kollektivtrafiken
• Öronmärk medel för och genomför framkomlighetsåtgärder och för busstrafiken på statliga och kommunala vägar, såsom kollektivtrafikkörfält och signalprioritering
• Kollektivtrafikens resenärer måste garanteras framkomlighet i trafiksystemet och gynnas av att resa kollektivt
• Utveckla stadsmiljöavtalens regelverk.