Gör den kollektiva resan attraktiv

Under pandemin har kollektivtrafikresandet rasat från 31 procent av det motoriserade resandet 2019 till 20 procent 2021. Konsekvensen har blivit miljardförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen. Vänder inte utvecklingen riskeras indragna turer och nedlagda linjer. Det här vill vi göra för att vända trenden.

För att möjliggöra en nystart av kollektivtrafiken krävs en stabil finansiering. Tillgänglighet och turtäthet är en förutsättning för goda biljettintäkter. Biljettintäkter som i sin tur möjliggör ett attraktivt utbud som lockar fler resenärer, men för att skapa den nödvändiga tillgängligheten behövs stärkt offentlig finansiering i nystartsfasen. För att utveckla kollektivtrafiken och minska kostnaderna behöver vi få mer kollektivtrafik för pengarna — helt enkelt ökad transporteffektivitet. Vi behöver optimera trafiksystemen så att de olika transportslagen används där de gör bäst nytta och ger mest kollektivtrafik för pengarna. 

För att öka resandet och biljettintäkterna och därmed bidra till en stabil finansiering kan och vill branschen själva:

● Förbättra servicen. En resa är inte bara transport, utan en helhetsupplevelse
från biljettköp till ankomst. Vi utvecklar ständigt servicen och bemötandet i varje del av resan.

● Utveckla nya produkter. I nya tider uppstår nya behov. Vi vill utveckla nya
tjänster och produkter som bidrar till ett integrerat, flexibelt transportsystem.

● Stärka tryggheten. En resa med kollektivtrafiken ska upplevas trygg och säker. Fordon, stationer och hållplatser ska vara hela, rena med åtgärder för trygghet och säkerhet.

● Attraktivare avtalsprocess. Utveckla den branschgemensamma avtalsprocessen inom ramen för Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA för ännu bättre resursanvändning i den upphandlade kollektivtrafiken.

● Bättre trafikplanering. Genomför trafikplaneringsåtgärder i form av genare linjedragning, ökat avstånd mellan hållplatserna, snabbare på- och avstigning och införande av stombusslinjer.

● Samordna offentliga och kommersiella transporter. Ta fram modeller för hur den kommersiella linjetrafiken kan nyttjas i det samlade kollektivtrafiknätet för fler resenärer, till exempel genom köp av enstaka platser i kommersiell linjetrafik för trafik i offentlig regi.


På dessa områden behövs det politiska reformer:
● Statliga stöd till nystart. Fortsatt kompensation behövs för biljettintäktsbortfallet för att bibehålla utbud och tillgänglighet.
Även fortsatt stöd med sänkta banavgifter är viktigt. 

● Klimatanpassa reseavdraget. Reformera reseavdraget till en avståndsberoende och färdmedelsneutral skattereduktion.

● Förmånsbeskattning. Ta bort förmånsskatten på månadskort och årskort i
kollektivtrafiken så att fler arbetsgivare kan uppmuntra till miljövänliga resor med kollektivtrafik.

● Inför nollmoms. Sänk momsen på kollektivtrafikresor från sex till noll procent.

● Finansiera ERTMS ombordutrustning. Finansiera alla kostnader för tågens
ombordutrustning för det nya signalsystemet ERTMS med statliga medel.

● Subventionera förnybara drivmedel. Intensifiera regeringens arbete för att Sverige ska behålla skattenedsättningen på höginblandade biodrivmedel. Ta bort skatten på el som används i bussar och skapa samma skatteundantag på el som för spårtrafiken. Ta bort subventionen av förmånsbilar som inte är miljöbilar.

● Sprid ut rusningstrafiken. Justera start och sluttiderna för skolorna under längre tid på morgonen och eftermiddagen.

● Samordna offentliga resor. Underlätta samordning mellan linjelagd kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.

Gå till vår åtgärdslista