Låt kollektivtrafiken bygga samhället

Kollektivtrafiken måste prioriteras i trafiksystemet och vid infrastrukturplaneringen för att bli attraktiv. I trånga avsnitt ska trafik med högst klimat-, samhälls- och resenärsnytta prioriteras. Länsplanerna, liksom den nationella planen, ska stötta kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafikens resenärer måste garanteras framkomlighet i trafiksystemet och gynnas av att resa kollektivt.

Det här kan och vill branschen själva göra:
● Delta aktivt i planeringen.

● Bli en tydlig samtalspartner gentemot samhällets infrastrukturhållare som bidrar med kunskap och lösningar.

På dessa områden behövs det politiska reformer:
● Prioritera underhåll av kollektivtrafikens infrastruktur. Anpassa kapaciteten där den begränsar kollektivtrafikens framkomlighet och utveckling och prioritera underhåll av kollektivtrafikens infrastruktur.

● Planera för kollektivtrafik. Prioritera kollektivtrafikens behov i den nationella
planen för transportinfrastruktur, i länsplaner och kommunala plandokument. Planera och utför konsekvent samtliga steg i fyrstegsprincipen. Samordna planeringen av arbeten i infrastrukturen, både på väg och järnväg. Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheter, underhållsföretag och trafikföretagen måste planera tillsammans.

● Målstyrning i stället för prognosstyrning. Infrastrukturplaneringen behöver i betydligt högre utsträckning utgå ifrån beslutade mål, till exempel ökad transport- och energieffektivitet och minskade utsläpp, än nuvarande ordning där framskrivning av basprognosen över trafikens utveckling är styrande. Bygg infrastruktur som främjar utvecklingen av kollektivtrafiken.

● Prioritera framkomlighet. Öronmärk medel och genomför framkomlighetsåtgärder för busstrafiken på statliga och kommunala vägar, såsom kollektivtrafikkörfält och signalprioritering.

● Beräkna samhällsnyttan. Reformera de samhällsekonomiska kalkylerna så att de på ett bättre sätt avspeglar kollektivtrafikens egentliga samhällsnytta och utveckla resandeprognoserna så att de bättre fångar effekterna av förändringar i infrastruktur och trafikupplägg, så att kollektivtrafikens utveckling inte underskattas.

● Utveckla stadsmiljöavtalen. Regelverket behöver utvecklas och förenklas där satsningar på angelägna kollektivtrafikprojekt prioriteras.

Gå till vår åtgärdslista