VD/Förvaltningschefsmöten

Svensk Kollektivtrafik har tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) möten för VDar och förvaltningschefer hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen.

Mötena avser erfarenhetsutbyte med externa föreläsare och lägesrapporter där aktuella frågor diskuteras och stäms av.