Avtalsprocessen – från plan till avtal för att fördubbla resandet

Ett steg mot målet om en fördubblad kollektivtrafik är den branschgemensamma avtalsprocess som bygger på utvecklade samarbetsformer och ökad affärsmässighet. Ledstjärnan är att bättre ta tillvara den samlade kompetensen hos trafikföretag, beställare och andra berörda parter.

Kärnan i avtalsprocessen är den rekommenderade arbetsprocessen med en inneboende drivkraft att få fler kunder på ett resurseffektivt sätt. Processen leder på ett transparent och förtroendeskapande sätt fram till den mest lämpliga avtalstypen i förhållande till de mål man vill uppnå. Det handlar om ett arbete steg för steg enligt en genomtänkt process där det krävs att man löpande reflekterar över och tar ställning till olika frågor.

Avtalsprocessen utgår från beprövad praxis och består förutom av processbeskrivningen av mallavtal och kravbilagor som handfast visar hur man som beställare ställer funktionella krav istället för detaljerade önskemål som i sig ökar kostnaderna i kollektivtrafiken. Som jämförelse kan man tänka att det som regel är billigare att välja en standardiserad personbil, om än med vissa tillval, än en specialbyggd önskebil.

Processbeskrivningen och dokumenten är baserade på ”best practice” i branschen, avstämda i arbetsgrupper med representanter från både offentliga beställare och företag samt granskade av jurister. Genom att samtliga branschorganisationer inom den svenska kollektivtrafiken deltagit aktivt i arbetet, representerade av både medlemmar och tjänstemän, är materialet gediget. Genom ”sin” branschorganisation har också enskilda företag, stora som små, haft möjlighet att påverka en omfattande branschutveckling för en sund affär.

Fördelarna är att man gemensamt fokuserar på beprövad, kostnadseffektiv metodik och slipper uppfinna egna lösningar varje gång. För den offentliga beställaren ger det möjlighet till ekonomisk hushållning och den enskilde företagare behöver inte oroa sig för en osäker kostnadsutveckling i de långa avtal som präglar den upphandlade kollektivtrafiken.

Avtalsprocessen vänder sig till en bred målgrupp. Det är viktigt att såväl politiker som tjänstemän på olika nivåer i branschens olika myndigheter, organisationer och företag har god kunskap om hur avtalsarbetet bör bedrivas för att avtalen ska spela den roll de måste ha som strategiskt verktyg för att öka resande och marknadsandel.

Materialet inklusive arbetsprocess och modellavtal är fritt att använda.