Nyheter från KollA

2020-05-26 

Den 26 maj hade KollA haft sitt andra digitala möte via Teams och även denna gång gick det bra.

Ewa informerade om bilagor för allmänna villkor vilka uppdaterats och nu finns på hemsidan samt att länk till SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal är klar.
Vägledning upphandling busstrafik och Vägledning kvalitetsutvärdering är beslutade av Partensamverkans Styrgrupp den 21 april och arbetet med publicering är i full gång. Kommer vara klart inom kort och då ska vi försöka marknadsföra vårt arbete på nyhetssidor med koppling till offentlig upphandling för att sprida information om vårt arbete även utanför kollektivtrafikbranschen!

Projekt "Förnya modellavtalen" påbörjades tidigare i vår och arbetet pågår och projektdeltagarna har målsättningen att ta fram förslag som verkligen kan göra skillnad!

KollA kommer framöver att årligen uppdatera vägledningar och modellavtal utifrån behov och förändringar i omvärlden och synpunkter som kommer in till KollA, de ska vara levande dokument som alltid är aktuella att använda.

Nästa ordinarie möte är bokat den 9 september.

 

2020-04-08 Nya klausuler i Modellavtalen

KollA har beslutat om en ett antal nya klausuler i de branschgemensamma avtalsrekommendationerna. De är inlagda i Bilaga Allmänna villkor – H3, H4 och H5.

  • Ny indexklausul som hanterar ändrade förutsättningar av bränsle vid byte av fordon under kontraktstiden, visar även en formel för uträkning av nytt basindex.  
  • Ny hävningsklausul vilken hänvisar till specifika omständigheter i LOU, LUF och LUK, denna klausul är lagstadgad.
  • H3, nya klausuler under punkt 8 och 54.
  • H4, nya klausuler under punkt 14 och 64.
  • H5, nya klausuler under punkt 6 och 51.

2020-04-01
Den 1 april hade KollA digitalt möte via Teams för första gången och det fungerade bra!

KollA hälsade två av våra nya deltagare välkommen, Anna Johansson och Emma Forsberg. Friederike Thorstenson från Transdev är också ny deltagare men kunde tyvärr inte delta på mötet. Henrik Birath avslutar sitt deltagande och KollA tackar för engagemang, kunskap och erfarenhet som Henrik delat med sig av och vi önskar honom lycka till framöver.

KollA beslutade om nya klausuler i Bilaga allmänna villkor, omförhandlingsklausul avseende bränsleindex samt ny hävningsklausul vilken hänvisar till specifika omständigheter i LOU, LUF och LUK, denna klausul är lagstadgad. Dessa kommer att publiceras inom kort.

Vägledning upphandling busstrafik och Vägledning kvalitetsutvärdering kommer att slutligt beslutas vid Partnersamverkans styrgrupp den 21 april och kommer publiceras under april-maj månad.

Projekt förnya modellavtalen är påbörjat och Ewa redovisade för det kommande arbetet. Projektgruppen består av Anna Johansson Västtrafik, Conny Malmström Östgötatrafiken, Emma Forsberg Nobina
och Friederike Thorstenson Transdev. Ewa är sammankallande och håller ihop arbetet. Resultatet kommer att presenteras under hösten 2020.

KollA:s nästa ordinarie möte är bokat den 26 maj.

 

2020-01-28
Nytt KollA-år och på det första mötet den 23 januari var nästan samtliga deltagare på plats. Vi saknade Emma Forsberg från Nobina som kommer att vara adjungerade för Sveriges Bussföretag. Emma har engagerats sig i framtagande av de två vägledningar för upphandlingsprocessen och kvalitetsutvärdering. Emma är varmt välkommen till KollA!

KollA 2020 KollA Styrgruppen kommer på sitt möte den 29 januari ta ett slutligt beslut avseende de båda vägledningarna inför kommande publicering under våren. En hävningsklausul är framtagen av Magnus och avstämd med jurister och kommer att införas i modellavtalen.


Uppdrag för 2020 är bl a att marknadsföra vägledningarna, samt en översyn och förenkling av modellavtalen. Ett utökat KollA-möte kommer att presenteras och branschens medlemmar kommer att bjudas in till en genomgång och diskussion om vägledningarna. För arbetet med modellavtalen bildas en arbetsgrupp där bl a Emma och Magnus deltar, Ewa är sammankallande och ansvarig för att arbetet genomförs och blir klart under 2020.

Vägledningarna ska presenteras på Partnersamverkans hemsida i rubrik och ”flikform”, inför publicering bokade KollA ett extra möte för genomgång och godkännande.

Iveta kommer att byta arbete under våren och lämnar KollA, vi tackar Iveta för det engagemang, kunskap och erfarenhet som hon delat med sig av i vårt arbete och önskar Iveta lycka till med de nya utmaningarna!
Svensk Kollektivtrafik återkommer med ersättare för Iveta.

KollA:s nästa möte är bokat den 30 mars.

 

2019-11-05

KollA:s sista möte för året genomfördes den 5 november. Under 2019 har flera branschgemensamma dokument arbetats fram, Affärsutvecklingsavtal som ersätter det tidigare Samverkansavtalet och tre helt nya vägledningar som tillsammans kan komma att betyda en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver.

Under mötet var det genomgång och synpunkter från gruppen av de nya dokumenten: Vägledning för upphandling av buss och Vägledning för kvalitetsutvärdering. Några justeringar kommer att genomföras men KollA var på det stora hela nöjd med vägledningarna och de kommer upp till beslut i styrgruppen i slutet av november. Vägledning för utveckling avtal Tåg beslutades och även denna kommer upp för beslut av styrgruppen.

Andra punkter som togs upp gällde bland annat hävningsklausul och indexreglering vid förändring av bränsle. Nästa steg är ytterligare återkoppling från Indexråd och avstämning med branschen. Båda punkterna är beslutsärende för KollA i januari 2020. 

Dessutom presenterades agenda och deltagare på Årskonferens den 26 november. Programmet är fastställt och kommer att uppdateras på webben inom kort.

Stort tack till samtliga som deltagit och lämnat värdefulla synpunkter till vårt arbete under året!

KollA:s första möte 2020 är bokat den 23 januari.

 2019-09-06
Bränsle, årskonferens och vägledningar på senaste KollA

Den 6 september genomförde KollA ett ordinarie möte, som vanligt med många punkter på agendan. Bland annat diskuterades omförhandlingsklausuler vid förändring av bränsle, personuppgiftsbiträdesavtal och hävningsklausul.

Vägledningar för upphandling av tågtrafik, busstrafik och kvalitetsutvärdering har varit ute på remissrunda under sommaren och efter en del inlämnade synpunkter förlängs projekttiden. Beslut tas i KollA och Styrgruppen i november månad.

Årskonferensen för 2019 är bokad den 26 november och en agenda är under arbete, det blir en trevlig dag där vi kan utlova flera spännande nyheter.

Nästa möte är bokad den 5 november 2019.

 

2019-05-17

KollA-möte med stort engagemang
Den 17 maj har KollA genomfört ett ordinarie möte. Det var många punkter på agendan, bland annat diskuterades hur förändringar av fordon och bränsle under avtalstid ska hanteras och hur möjliga omförhandlingsklausuler bör skrivas.

En ny beskrivning av avtalsprocessen är under framtagande av Ewa Rosén och gruppen fick möjlighet att lämna synpunkter och önskade ändringar i dokumentet. Det var ett stort engagemang i gruppen och många bra synpunkter kom fram. Ewa kommer nu att ta hand om tillägg och ändringar och  troligen kommer dokumentet ut på en remissrunda före sommaren för att färdigställas tidigt under hösten.

Conny Malmström har tillsammans med Henrik Birath och Henrik Sollenborn arbetat med en vägledning för hantering av kvalitetsutvärdering. Några mindre ändringar ska genomföras och sedan kommer vägledningen att hanteras vid Partnersamverkans nästa styrgruppsmöte.

Höstens KollA-möten är bokade den 6 september och 14 november 2019.

2019-03-20

Pubavtal och kvalitetsutvärdering på KollA-möte

Det var många punkter på agendan på KollAs senaste möte den 18 mars. Där fanns bland annat framtagande av omförhandlingsklausuler till Modellavtalen, hur man hanterar arbetsrättsliga krav och Personuppgiftsbiträdesavtal (Pubavtal). Conny Malmström redovisade det påbörjade arbetet med rekommendationer för kvalitetsutvärdering. Det kommer även att innehålla processen för arbetet med utvärdering inför en upphandling.
Ordförande Ewa Rosén redogjorde för Årskonferensen, där programmet blev väldigt uppskattat av deltagarna. Indexrådet informerade att de har en mindre arbetsgrupp som arbetar med möjligheterna att vikta om indexkorgen vid ändring av drivmedel i pågående avtal.

Nästa ordinarie KollA möte är bokat den 17 maj 2019.

 

 

2018-10-31

Rekommendationer och tågprojekt på KollAs agenda

Det var många punkter på agendan när KollA genomförde sitt möte den 31 oktober. Bland annat lyftes förslag till omarbetad rekommendation för Samverkan för affärsutveckling.

Lars Annerberg redovisade Indexrådets kommande rekommendation om att i upphandlingar använda LCI istället för AKI. Rekommendation från Indexrådet väntas komma under november månad. Conny Malmström redogjorde for påbörjat arbete med rekommendationer gällande kvalitetsutvärderingsmodeller. Projektet kring utveckling av Avtal Tåg har startat. Arbetet är påbörjat och beräknas vara klart före sommaren 2019.

Agenda till Årsmötet den 31 januari 2019 fastställdes och kommer att finnas på hemsidan under november månad tillsammans med inbjudan.

Nästa ordinarie KollA möte är bokat den 18 mars.

 

2018-09-04 Tågtrafik, samverkan och ny medlem på KollA-mötet

Den 4 september genomförde Kollektivtrafikens Avtalskommitté – KollA – höstens första möte. Ny deltagare hälsade välkommen: Tommy Pilarp från Svenska Taxiförbundet vilket betyder att KollA är fulltaligt igen. Elisabeth Andreasson som varit projektledare för Bus Nordic redogjorde för de slutliga dokumenten som nu finns att använda på Partnersamverkans hemsida.

Ewa Rosén gjorde en kort sammanfattning av arbetet med uppdaterat Samverkansavtal som planeras vara klart för beslut under hösten. Dessutom berättade hon om det nya projektet som avser tågtrafik. Uppdraget är bland annat att identifiera och dokumentera drivkrafter mellan fordonsägare, trafikbeställare, tågoperatör och fordonsunderhållare samt att reflektera drivkrafter, fördelar och nackdelar med att låta tågoperatörer eller trafikbeställare äga avtalet om fordonsunderhåll.

KollA

Förslag på uppdatering och utveckling av anbudsprocessen och modellavtalen redovisades av Ewa tillsammans med Mattias Adell och Lars Annerberg påbörjas arbetet under oktober månad.

Nästa KollA-möte är bokat den 31 oktober och Årsmöte den 20 november.

Bild fr v. Tommy Pilarp, Svenska Taxiförbundet, Conny Malmström Östgötatrafiken (Svensk Kollektivtrafik), Henrik Birath, Björks&Byberg (Sveriges Bussföretag), Magnus Ljung, SKL, Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik, Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, Ewa Rosén, Ordförande, Dan Olofsson Tågoperatörerna (SJ), Henrik Sollenborn, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (Sveriges Bussföretag).

 

2017-04-05

Mycket på gång för Kollektivtrafikens avtalskommitté

Kravställan, nya bilagor och uppdaterade avtal stod på agendan vid KollA:s möte den 5 april. Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic var gäst och berättade om samarbetet med grannländerna som kan leda fram till ett gemensamt dokument för kravställan för bussar.

I juni tar Partnersamverkans styrgrupp  beslut om dokument för helrenoverade bussar och nya miljöbilagor. På mötet beslutades även att tidigare regionala möten kommer att ersättas av deltagande i flera forum på Persontrafik 22-24 oktober. Ordförande Ewa Rosén gjorde även en kort sammanfattning av arbetet med uppdatering av Samverkansavtal och nytt projekt under hösten med uppdatering av upphandlingsprocess och Modellavtal för tågtrafik. Conny Malmström lade fram förslag på att ta fram riktlinjer för kvalitetsutvärdering och en arbetsgrupp bildades. Första utkastet kommer i september.

Aktuella datum 2018
4 september: Möte KollA
22-24 oktober: Persontrafik
31 oktober: Möte KollA
20 november: KollA:s årskonferens

 

2017-11-17

Uppdaterade modellavtal och Buss 2014 på KollA-möte
KollA genomförde årets sista möte den 14 november. Mattias Adell berättade om uppdateringen av Buss 2014 som nu är klar. Den nya versionen kommer att publiceras på hemsidan inom kort. Mattias redogjorde även för arbetet med att omarbeta Buss 2014 och Bus Nordic till ett gemensamt dokument, ett arbete som beräknas vara klart första halvåret 2018. Uppdatering av Modellavtalen utifrån förändringarna i upphandlingslagstiftningen kommer att göras tillsammans med ny skrivning avseende renoverade bussar. En projektgrupp har bildats, med uppdrag att uppdatera Miljöprogrammet. Gruppen består av Mattias Adell, Lars Annerberg, Leif Magnusson och Mats Ola Larsson.

Ewa Rosén gjorde en kort sammanfattning av den nya verksamhetsplanen för KollA 2018-2020. Planen kommer att presenteras för beslut på Partnersamverkans styrgruppsmöte den 22 november.

Årskonferensen äger rum den 17 januari 2018 på Hornsgatan 15 i Stockholm, Anmälan görs på Svensk Kollektivtrafiks hemsida. Avtalskommitténs ordinarie möten under våren 2018 är den 9 januari och 5 april.

 

2017-10-05

Ny ledamot och verksamhetsplan på mötet
KollA:s ordinarie möte genomfördes den 22 september och då för första gången med ny ordförande, Ewa Rosén. Även en ny deltagare presenterade, Conny Malmström från Östgötatrafiken. Han ersätter Johan Wadman från UL. Ewa presenterade de uppdrag som ska arbetas fram under hösten och våren 2018, bl a en verksamhetsplan för 2018-2020 och översyn och nytt förslag på Samarbetsavtal. Övriga punkter som behandlades var renoverade bussar, genomförda upphandlingar, regional träff och arbetet med Miljökravbilagan. Beslut togs att flytta fram Årskonferensen till den 17 januari 2018.

Kommande möten är planerade till den 14 november, 9 januari och 5 april 2018.

2017-06-20
Ewa Rosén ny ordförande
Ewa Rosén tar över ordförandeskapet i Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, efter Håkan Bergqvist. KollA har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess och är framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. 

– Jag ser fram emot att ansvara för KollA, säger Ewa. Jag har deltagit i flera av de arbetsgrupper som tagit fram rekommendationer och modellavtal så jag är väl insatt i dokumenten. KollAs viktigaste uppgift framöver blir att fortsätta sprida kunskap om vilken hjälp och stöd som finns att tillgå inom Partnersamverkan.
Ewa Rosén arbetar idag som upphandlingschef på Skånetrafiken och påbörjar sitt nya uppdrag den 1 juli i år.

2016-09-12
Modellavtal 2016 - Ny version av branschens rekommendationer

Nu finns en ny version av kollektivtrafikbranschens gemensamma avtalsrekommendationer för buss, spårtrafik och anropsstyrd trafik.

Det består av handlingar som ska ingå i ett komplett trafikavtal, med modellavtal för tjänstekoncessionsavtal, resandeincitamentsavtal, produktionsavtal, samverkansavtal samt mallavtal för anropsstyrd trafik. Handlingarna benämns nu Modellavtal och denna version får namnet Modellavtal 2016. Samtliga handlingar finns tillgängliga här.

- Vi har fångat upp användarnas synpunkter angående den förra versionen och detta har bland annat lett till att det nu finns en prisbilaga för Anropsstyrd Trafik, att det tydligare framgår vad som är avtalstext respektive vad som är anvisningar. Dessutom har vi infört definitioner så att verkligen parterna menar samma sak, säger Håkan Bergqvist, ordförande för Kollektivtrafikens avtalskommitté.

 

2016-06-28
Regionala avtalsträffar hösten 2016
Välkommen till KollAs regionala avtalsträffar under hösten 2016! Ta del av de senaste uppdateringarna och nyheterna i de modellavtal och kravbilagor som ingår i Avtalsprocessen. Träffarna äger rum i Örebro, Stockholm, Umeå, Göteborg och Malmö. Under det senaste året har ett omfattande arbete genomförts för att uppdatera och förbättra handlingarna. På träffarna presenteras nyheterna men även intressanta och goda exempel på avtalstillämpning. Deltagarna får även möjlighet att diskutera erfarenheter och användning av avtal och bilagor. 

Uppdatering: Enbart träffen i Stockholm 23 november kommer att genomföras, träffarna på de andra orterna är inställda.

Läs mer här.


2016-06-28
Ansvar vid krånglande biljett- och viseringssystem
Nu finns nya rekommendationer kring ansvar och tillvägagångssätt vid krånglande biljett- och viseringsutrustning. Det har varit efterfrågat eftersom det ligger till grund för ersättningar i många avtal. Biljett- och viseringsutrustning krånglar då och då. Detta leder bl a till att resandet inte finns dokumenterat och kan fastställas och det kan utgöra ett problem, till exempel när resandeincitamentsdelen i ett trafikavtal ska fastställas. I det nya dokumentet finns rekommendationer kring hur man ska agera om utrustningen som används inte fungerar men också kopplingen till de nya modellavtalen 2016 och vilka regler som ska tillämpas när modellavtalen gäller, jämfört med andra avtal.
Ta del av dokumentet här.

2016-06-27
Rekommendation kring viten och bonus
Nu finns ett nytt dokument tillgängligt, med rekommendationer kring införande av vitesregler och bonusregler i modellavtalen som Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, har tagit fram.  Det finns idag en stor spridning på vitesregler och många olika vitesnivåer. I rekommendationen konstateras att det inte möjligt eller lämpligt att rekommendera gemensamma vitesregler eller vitesbelopp, eftersom trafiken som avtalen reglerar oftast är av olika karaktär. I rekommendationen finns därför ett antal överväganden som bör göras innan man inför vites- eller bonusregler, till exempel: Vilka är de viktigaste målen med aktuellt avtal? Vilka brister i genomförandet av det aktuella trafikuppdraget är de allvarligaste utifrån uppställda mål? Finns drivkraften mot uppställda mål i avtalen redan nu eller behövs sanktioner eller incitament för att uppnå målen? Arbetsgruppen har varit densamma som i arbetet med modellavtalen.
Ta del av rekommendationen

2016-05-06
Rätten att sätta pris för resenär - ny bilaga med exempel
Kan man överlämna ansvaret att sätta priset ut mot kund till ett trafikföretag (i t.ex. ett koncessionsavtal) om det är landstinget som är RKM och ansvarig för kollektivtrafiken i länet? Landstinget lyder ju under kommunallagen som säger att fullmäktige tar beslut om taxor.
KollA har nu tagit fram två belysande exempel som beskrivs i en bilaga och avser även att komplettera sin skrivning med verkliga exempel efterhand som sådana tillkommer. 
Ta del av bilagan här.

2016-03-01
Buss 2014 finns nu i uppdaterad version
Avtalskommittén inom Partnersamverkan, KollA, har fastställt en ny version av Buss 2014: version 1.2. Dokumentet Buss 2014 beskriver de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om vid upphandlingar av busstrafik i Sverige. De ändringar som gjorts är för att eliminera ett antal otydligheter som funnits i Buss 2014. Den nya versionen finns publicerad här och är klar att använda i kommande upphandlingar.

2015-12-01 
Reviderad avtalsprocess på KollA:s konferens
Ett fyrtiotal deltagare samlades den 26 november i Stockholm för att gå igenom föreslagna förändringar i modellavtalen i branschens rekommenderade Avtalsprocess. Förändringarna är föreslagna av en partssammansatt arbetsgrupp inom Partnersamverkan. Läs mer om konferensen.

2015-02-10
Övertagande av personal vid entreprenörsbyte
KollA väljer, efter att ha diskuterat frågan vid fyra möten, att avstå från att uttala en gemensam uppfattning i frågan om beställarens rätt att ställa krav på tillträdande trafikföretag att ta över personal från frånträdande trafikföretag vid byte av entreprenör.
Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övertagande av personal vid entreprenörsbyte är en fråga som har ställts till kommittén.

2015-02-10
Nya ledamöter i KollA
Vid senaste mötet i Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) beslutades om ny representation av ledamöter från Branschföreningen Tågoperatörerna. Nya ledamöter är Caroline Åstrand, SJ, och Michael Dömstedt, Transdev Sverige AB som suppleant.

2015-01-21
KollAs årskonferens den 4 mars - anmälan öppen till 18 februari
Välkommen att anmäla dig till konferensen som är den 4 mars i Stockholm på temat ”Så här förbättrar vi våra trafikavtal”. Vid årets seminarium kommer inkomna synpunkter och fortsatt arbete att presenteras, bland annat från de fyra regionala upphandlingsträffar som genomfördes under hösten 2014 med totalt 110 deltagare. Intressanta och goda exempel på avtal och avtalstillämpning kommer också att presenteras.
Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag.

Tid: Onsdag 4 mars kl. 10-15
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 bv, lokal Taube

 
2014-12-12
Aktuella frågor inom KollA
Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Här är två aktuella frågor som har ställts till kommittén.

Övertagande av personal vid entreprenörsbyten.
Finns det krav på övertagande av personal vid entreprenörsbyte? Vad innebär kollektivtrafikförordningens skrivning i samband med detta? KollA arbetar med frågorna och har som ambition att uttala sin bedömning efter sitt möte i januari 2015.

Rätten att sätta pris för resenär.
Kan man överlämna ansvaret att sätta priset ut mot kund till ett trafikföretag (i t.ex. ett koncessionsavtal) om det är landstinget som är RKM och ansvarig för kollektivtrafiken i länet? Landstinget lyder ju under kommunallagen som säger att fullmäktige tar beslut om taxor. KollA arbetar med frågan och har som ambition att uttala sin bedömning efter sitt möte i januari 2015 då också beskrivande exempel ska redovisas.