Nyheter från KollA

2021-01-11

Som en konsekvens av att smittspridningen har börjat öka igen, har vi beslutat att planera om Årskonferens den 2 februari 2022. Vi kommer att återkomma med besked om nytt datum. Se ursprunglig inbjudan här.

2021-12-21

KollAs sista möte för året genomfördes hos Svensk Kollektivtrafik och via Teams. Förutom genomgång och beslut så avtackades avgångna ledamöter, och nya välkomnades.

Vi gick igenom flertalet beslut från styrelsen för Partnersamverkan, bland annat beslutades om PM kring covideffekten och reviderade stadgar. Beslut togs även att KollAs Årskonferens ska genomföras i samband med återstartskonferensen i början av februari.

Under 2022 planerar KollA att arbeta med revidering av koncessionsavtal utifrån tågtrafik och vägledning och modellavtal för särskild kollektivtrafik. KollA ska även slutföra arbetet med revideringen av Produktionsavtal. 

Tre av våra ledamöter avslutar idag sitt deltagande i KollA: Conny Malmström, Mattias Adell och Magnus Ljung. KollA har uppskattat deras engagemang och deltagande under åren och som ett litet bevis på det fick de en fin blomma att njuta av. 

Ersättare för Conny och Mattias har vi redan presenterat: Mona Dalmats och Jens Tångefjord. Ersättare för Magnus Ljung är Helena Henriksson, SKR. Alla tre är hjärtligt välkomna till KollA!

Vi gläds också av att Sveriges Taxiförbund återkommer i Partnersamverkan och KollA nästa år, även de hjärtligt välkomna!

Möten för våren bokades till den 14 januari, 9 mars och 11 maj.

 

2021-12-15

Nu välkomnar vi åter till en årskonferens med Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA) på uppdrag av Partnersamverkan för en bättre kollektivtrafik. Vi välkomnar upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, särskild kollektivtrafik och skoltrafik från regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolagen, regioner, kommuner och trafikföretag.

Vi träffas hos Svensk Kollektivtrafik, Götgatan 14, Stockholm den 2 februari 2022 kl 10.00-15.00. Kaffe och lunch ingår i kostnaden. 

Datum: 2 februari 2022
Tid: 10.00-15.00
Plats: Svensk Kollektivtrafik, Götgatan 14, Stockholm
Konferensavgift: 950 kr exkl. moms

Anmäl dig via kalendern på Svensk Kollektivtrafiks hemsida. Sista anmälningsdag är måndagen den 17  januari 2022. Bekräftelse samt deltagarlista skickas ut därefter. 

Vid eventuella frågor, kontakta Ewa Rosén, ordförande i KollA, ewa.rosen.er@telia.com eller 070 59 59 067.

Ett intressant program kommer i början av det nya året, så boka upp dagen i din kalender eller anmäl dig direkt!

Välkomna!

Johan Wadman
Ordförande i Partnersamverkan

2021-10-21

Den 21 oktober träffades KollA hos Svensk Kollektivtrafik för en återstart av arbetet som Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, och Johan Wadman, Svensk kollektivtrafik, bjöd in till. De berättade om bakgrund och syftet med Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, Styrgruppen och KollA.

Syftet med rekommendationer och våra rekommenderade dokument är till för att spara resurser i branschen. Ledamöterna fick möjlighet att berätta hur de ser på arbetet och hur vi kan utvecklas. Tankar om resurser, målsättning och tidplan för våra projekt var det flera som lyfte. 

Dagen efter, den 22 oktober, var det ett ordinarie KollA-möte. Då träffades vi hos Sveriges Bussföretag, även om de flesta valde att delta via Teams. En viktig punkt var PM – Effekter av pandemin som är klar för beslut i Partnersamverkans Styrgrupp. 

Arbetet med Modellavtalen fortsätter och planerat utskick till referensgrupp är mitten på november. KollA:s stadgar och har uppdaterats och skickas för beslut till Styrgruppens möte i november.

Två av KollA:s nuvarande ledarmöter slutar vid årsskiftet: Conny och Mattias. Ersättare för Conny blir Mona Dalmats, Mälardalstrafik, och Mattias ersättare blir Jens Tångefjord, Svensk Kollektivtrafik. Vi hälsar båda varmt välkomna till KollA.

Årets sista möte blir den 15 december då vi kommer att säga tack till Conny och Mattias!

 

2021-09-07

KollA har startat upp höstens arbete med möte den 3 september, fortsatt digitalt via Teams. PM:et om effekterna av pandemin kommer att färdigställas inom kort, en sista genomgång ska göras de närmaste veckorna och beslut tas av KollA innan det rapporteras vidare till Partnersamverkans styrgrupp. 

Under sommaren har de olika projekten vilat och arbetet med Modellavtalen återupptas i september enligt den plan som togs fram under våren där fokus läggs först på produktionskontrakt och avslutas med incitamentkontrakt. Nya förslag på kontrakt ska vara klara senast den 31 oktober för att förankras via en remissrunda hos RKM och Trafikföretag.

Lars Annerberg gav också KollA en omvärldsbevakning med information om Indexrådets arbete och utfasningsutredningen avseende reduktionsplikten.

Hösten sista möte flyttades från den 8 december till den 15 december.

 

2021-06-23

Vårens sista möte genomfördes den 17 juni, fortsatt digitalt via Teams. KollA arbetar vidare med PM om effekter av pandemin, vilket ska redovisas för delar av Partnersamverkan före midsommar.

Även projektet ”Förnya Modellavtalen” fortsätter med den förändringen att fokus läggs först på produktionskontrakt och avslutas med incitamentkontrakt. Hela arbetet ska vara klart senast den 31 oktober 2021.

Beslut togs också att Vägledning för Tågtrafik kommer att uppdateras med ett förtydligande av indexering för elkostnader i pågående kontrakt. 

Höstens möten kommer att genomföras den 3 september, 22 oktober och 8 december.

 

2021-04-19

KollA har genomfört årets andra möte den 13 april, fortsatt digitalt via Teams, och har glädjen att välkomna en ny ledamot. Håkan Nilsson representerar Tågföretagen och har lång erfarenhet från branschen, både från trafikföretag och SL. Med denna ändring har tågbranschen nu två ledamöter som övriga deltagande.

Det finns nu ett förslag till PM om effekterna av pandemin i kollektivtrafiken. KollA arbetar vidare och inför redovisning till styrgruppen under maj månad. Samma gäller för projektet kring att förnya modellavtalen, och goda inspel kommer bland annat från Indexrådet. Övergripande struktur är beslutad efter återkoppling från referensgruppen och arbetet med enskilda texter pågår.

Justering av text i Vägledning för Tågtrafik kommer att beslutas vid nästa KollA möte efter avstämning med branschen.

Även en uppdatering i Vägledning upphandlingsprocessen kommer att genomföras med ett förtydligande gällande avtalstid, då det förekommit diskussioner om nuvarande skrivning. Uppdatering av huvudregel att trafikkontrakt får uppgå till 10 år.

KollA:s nästa ordinarie möte är den 17 juni 2021.

 

2021-02-02

KollA har genomfört årets första ordinarie möte den 28 januari, digitalt via Teams. Enligt tidigare beslut ska KollA vid årets första möte samla in synpunkter och behov av eventuella förändringar i Vägledningarna för att dessa ska hållas uppdaterade och aktuella. 

Endast en synpunkt har inkommit, och den handlar om behovet av nyansering av kontraktstid för busskontrakt. Emma Forsberg (Nobina) och Magnus Ljung (SKR) återkommer på nästa KollA-möte med förslag på förklarande text.

Uppdraget att ta fram ett PM som belyser effekterna av pandemin i kollektivtrafiken pågår, Emma har tagit fram en struktur som vi alla tyckte var bra. Arbetet fortgår med att utveckla texterna och även ta fram en strategi för framtiden.

Även arbetet med att förnya modellavtalen fortgår och förslag på ny kontraktsstruktur kommer att skickas ut till en mindre referensgrupp inom kort. Projektgruppen nästa steg är att uppdatera modellavtalet och därefter anpassa bilagorna. 

Vägledning för Tågtrafik kommer att uppdateras med en rekommendation av hantering av elpriser i upphandlingar. 

KollA:s nästa möte är den 13 april 2021.


2020-11-27

KollA har haft ett ordinarie möte digitalt den 25 november.
Emma Forsberg, Nobina och ordförande Ewa Rosén redovisade från de pågående webbseminarierna om de nya vägledningarna som togs fram under året. Deltagare från 18 regionala kollektivtrafikmyndigheter deltar och får  kunskap om Vägledningarna och hur det fungerar, vilket ökar förutsättning för stor användning framöver.

På mötet behandlades även uppdragen från Partnersamverkans styrgrupp som just nu pågår. Det handlar om att analysera problemställningar gällande frivolym, force majeure och intäktssäkring till följd av pandemin samt att ge förslag till framtida affärsneutrala lösningar. Ett första utkast till dokumentation presenterades för fortsatt arbete inom KollA.

Arbetet med att förnya modellavtalen pågår också. Ny kontraktsstruktur är framtagen för fortsatt arbete inom projektgruppen och kommande avstämning med en mindre referensgrupp.

En plan för KollAs arbete under 2021 är beslutad av Partnersamverkans Styrelsen och innehåller bl a
• Färdigställa arbetet med att förnya modellavtalet och bilagor
• Utveckla modellavtal för produktionsersättning utifrån arbetet med modellavtal incitament
• Avstämning mot reviderad Miljöbilaga och reviderad bilaga Trygghet och säkerhet
• Påbörja arbete med en ny Vägledning för uppföljning av trafikkontrakt
• Planera och genomföra en Årskonferens hösten 2021.(om möjligt utifrån pandemiutvecklingen).

KollA har bokat följande datum för möten 2021 - den 28 januari, den 13 april och den 15 juni.

 

2020-10-16

KollA-möte med genomgång av höstens projekt
Det är mycket på gång inom KollA så den 16 oktober genomfördes ett extra möte,  bland annat för avstämning av nya uppdrag som Partnersamverkans styrelse har gett KollA.

Ett av uppdragen är att analysera problemställningar gällande frivolym, force majeure och intäktssäkring till följd av pandemin samt att ge förslag till framtida affärsneutrala lösningar. Arbetet med insamling av underlag pågår och ett första utkast kommer att presenteras på KollA:s nästa möte i november.

Webbseminarium för RKM för att informera om nyttan med de nya Vägledningarna är färdigplanerade, 6 träffar äger rum under hösten och inbjudningar kommer att skickas ut inom kort.

Även arbetet med att förnya modellavtalen pågår och förslag på ny kontraktsstruktur kommer att presenteras vid nästa projektmöte i november.

KollA:s nästa möte är bokat den 4 november.

 

 

2020-09-10

Den 9 september har KollA har genomfört höstens första möte och följande punkter fanns på agendan:

Vägledning Upphandling busstrafik och Vägledning Kvalitetsutvärdering är publicerade på Partnersamverkans hemsida. Under hösten kommer landets samtliga RKM bjudas in till webbseminarium för genomgång av vägledningarna.

Länk till SKRs personuppgiftsbiträdesavtal finns idag på hemsidan. KollA har nu även tagit fram en kollektivtrafikanpassad instruktion som kommer att presenteras inom kort.

Styrelsen för Partnersamverkan har gett KollA flera uppdrag att analysera problem utifrån problemställningar kopplade till effekterna av pandemin och även komma med förslag på lösningar för framtiden. KollA kommer att arbeta med dessa under hösten.

Arbetet i projektet med att förnya modellavtalen fortsätter och bl a har en rad intervjuer med RKM genomförts för att skapa en bild i vilken utsträckning modellavtalen används idag. Resultatet visar att det är stora skillnader från att användas fullt ut till inte alls. Projektets arbete pågår och kommer att redovisas löpande för KollA och Partnersamverkan.

KollA:s nästa möte är bokat den 16 oktober.

 2020-05-26 

Den 26 maj hade KollA haft sitt andra digitala möte via Teams och även denna gång gick det bra.

Ewa informerade om bilagor för allmänna villkor vilka uppdaterats och nu finns på hemsidan samt att länk till SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal är klar.
Vägledning upphandling busstrafik och Vägledning kvalitetsutvärdering är beslutade av Partensamverkans Styrgrupp den 21 april och arbetet med publicering är i full gång. Kommer vara klart inom kort och då ska vi försöka marknadsföra vårt arbete på nyhetssidor med koppling till offentlig upphandling för att sprida information om vårt arbete även utanför kollektivtrafikbranschen!

Projekt "Förnya modellavtalen" påbörjades tidigare i vår och arbetet pågår och projektdeltagarna har målsättningen att ta fram förslag som verkligen kan göra skillnad!

KollA kommer framöver att årligen uppdatera vägledningar och modellavtal utifrån behov och förändringar i omvärlden och synpunkter som kommer in till KollA, de ska vara levande dokument som alltid är aktuella att använda.

Nästa ordinarie möte är bokat den 9 september.

 

2020-04-08 Nya klausuler i Modellavtalen

KollA har beslutat om en ett antal nya klausuler i de branschgemensamma avtalsrekommendationerna. De är inlagda i Bilaga Allmänna villkor – H3, H4 och H5.

  • Ny indexklausul som hanterar ändrade förutsättningar av bränsle vid byte av fordon under kontraktstiden, visar även en formel för uträkning av nytt basindex.  
  • Ny hävningsklausul vilken hänvisar till specifika omständigheter i LOU, LUF och LUK, denna klausul är lagstadgad.
  • H3, nya klausuler under punkt 8 och 54.
  • H4, nya klausuler under punkt 14 och 64.
  • H5, nya klausuler under punkt 6 och 51.

2020-04-01
Den 1 april hade KollA digitalt möte via Teams för första gången och det fungerade bra!

KollA hälsade två av våra nya deltagare välkommen, Anna Johansson och Emma Forsberg. Friederike Thorstenson från Transdev är också ny deltagare men kunde tyvärr inte delta på mötet. Henrik Birath avslutar sitt deltagande och KollA tackar för engagemang, kunskap och erfarenhet som Henrik delat med sig av och vi önskar honom lycka till framöver.

KollA beslutade om nya klausuler i Bilaga allmänna villkor, omförhandlingsklausul avseende bränsleindex samt ny hävningsklausul vilken hänvisar till specifika omständigheter i LOU, LUF och LUK, denna klausul är lagstadgad. Dessa kommer att publiceras inom kort.

Vägledning upphandling busstrafik och Vägledning kvalitetsutvärdering kommer att slutligt beslutas vid Partnersamverkans styrgrupp den 21 april och kommer publiceras under april-maj månad.

Projekt förnya modellavtalen är påbörjat och Ewa redovisade för det kommande arbetet. Projektgruppen består av Anna Johansson Västtrafik, Conny Malmström Östgötatrafiken, Emma Forsberg Nobina
och Friederike Thorstenson Transdev. Ewa är sammankallande och håller ihop arbetet. Resultatet kommer att presenteras under hösten 2020.

KollA:s nästa ordinarie möte är bokat den 26 maj.

 

2020-01-28
Nytt KollA-år och på det första mötet den 23 januari var nästan samtliga deltagare på plats. Vi saknade Emma Forsberg från Nobina som kommer att vara adjungerade för Sveriges Bussföretag. Emma har engagerats sig i framtagande av de två vägledningar för upphandlingsprocessen och kvalitetsutvärdering. Emma är varmt välkommen till KollA!

KollA 2020 KollA Styrgruppen kommer på sitt möte den 29 januari ta ett slutligt beslut avseende de båda vägledningarna inför kommande publicering under våren. En hävningsklausul är framtagen av Magnus och avstämd med jurister och kommer att införas i modellavtalen.


Uppdrag för 2020 är bl a att marknadsföra vägledningarna, samt en översyn och förenkling av modellavtalen. Ett utökat KollA-möte kommer att presenteras och branschens medlemmar kommer att bjudas in till en genomgång och diskussion om vägledningarna. För arbetet med modellavtalen bildas en arbetsgrupp där bl a Emma och Magnus deltar, Ewa är sammankallande och ansvarig för att arbetet genomförs och blir klart under 2020.

Vägledningarna ska presenteras på Partnersamverkans hemsida i rubrik och ”flikform”, inför publicering bokade KollA ett extra möte för genomgång och godkännande.

Iveta kommer att byta arbete under våren och lämnar KollA, vi tackar Iveta för det engagemang, kunskap och erfarenhet som hon delat med sig av i vårt arbete och önskar Iveta lycka till med de nya utmaningarna!
Svensk Kollektivtrafik återkommer med ersättare för Iveta.

KollA:s nästa möte är bokat den 30 mars.

 

2019-11-05

KollA:s sista möte för året genomfördes den 5 november. Under 2019 har flera branschgemensamma dokument arbetats fram, Affärsutvecklingsavtal som ersätter det tidigare Samverkansavtalet och tre helt nya vägledningar som tillsammans kan komma att betyda en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver.

Under mötet var det genomgång och synpunkter från gruppen av de nya dokumenten: Vägledning för upphandling av buss och Vägledning för kvalitetsutvärdering. Några justeringar kommer att genomföras men KollA var på det stora hela nöjd med vägledningarna och de kommer upp till beslut i styrgruppen i slutet av november. Vägledning för utveckling avtal Tåg beslutades och även denna kommer upp för beslut av styrgruppen.

Andra punkter som togs upp gällde bland annat hävningsklausul och indexreglering vid förändring av bränsle. Nästa steg är ytterligare återkoppling från Indexråd och avstämning med branschen. Båda punkterna är beslutsärende för KollA i januari 2020. 

Dessutom presenterades agenda och deltagare på Årskonferens den 26 november. Programmet är fastställt och kommer att uppdateras på webben inom kort.

Stort tack till samtliga som deltagit och lämnat värdefulla synpunkter till vårt arbete under året!

KollA:s första möte 2020 är bokat den 23 januari.

 2019-09-06
Bränsle, årskonferens och vägledningar på senaste KollA

Den 6 september genomförde KollA ett ordinarie möte, som vanligt med många punkter på agendan. Bland annat diskuterades omförhandlingsklausuler vid förändring av bränsle, personuppgiftsbiträdesavtal och hävningsklausul.

Vägledningar för upphandling av tågtrafik, busstrafik och kvalitetsutvärdering har varit ute på remissrunda under sommaren och efter en del inlämnade synpunkter förlängs projekttiden. Beslut tas i KollA och Styrgruppen i november månad.

Årskonferensen för 2019 är bokad den 26 november och en agenda är under arbete, det blir en trevlig dag där vi kan utlova flera spännande nyheter.

Nästa möte är bokad den 5 november 2019.

 

2019-05-17

KollA-möte med stort engagemang
Den 17 maj har KollA genomfört ett ordinarie möte. Det var många punkter på agendan, bland annat diskuterades hur förändringar av fordon och bränsle under avtalstid ska hanteras och hur möjliga omförhandlingsklausuler bör skrivas.

En ny beskrivning av avtalsprocessen är under framtagande av Ewa Rosén och gruppen fick möjlighet att lämna synpunkter och önskade ändringar i dokumentet. Det var ett stort engagemang i gruppen och många bra synpunkter kom fram. Ewa kommer nu att ta hand om tillägg och ändringar och  troligen kommer dokumentet ut på en remissrunda före sommaren för att färdigställas tidigt under hösten.

Conny Malmström har tillsammans med Henrik Birath och Henrik Sollenborn arbetat med en vägledning för hantering av kvalitetsutvärdering. Några mindre ändringar ska genomföras och sedan kommer vägledningen att hanteras vid Partnersamverkans nästa styrgruppsmöte.

Höstens KollA-möten är bokade den 6 september och 14 november 2019.

2019-03-20

Pubavtal och kvalitetsutvärdering på KollA-möte

Det var många punkter på agendan på KollAs senaste möte den 18 mars. Där fanns bland annat framtagande av omförhandlingsklausuler till Modellavtalen, hur man hanterar arbetsrättsliga krav och Personuppgiftsbiträdesavtal (Pubavtal). Conny Malmström redovisade det påbörjade arbetet med rekommendationer för kvalitetsutvärdering. Det kommer även att innehålla processen för arbetet med utvärdering inför en upphandling.
Ordförande Ewa Rosén redogjorde för Årskonferensen, där programmet blev väldigt uppskattat av deltagarna. Indexrådet informerade att de har en mindre arbetsgrupp som arbetar med möjligheterna att vikta om indexkorgen vid ändring av drivmedel i pågående avtal.

Nästa ordinarie KollA möte är bokat den 17 maj 2019.