Nyheter från KollA

2020-09-10

Den 9 september har KollA har genomfört höstens första möte och följande punkter fanns på agendan:

Vägledning Upphandling busstrafik och Vägledning Kvalitetsutvärdering är publicerade på Partnersamverkans hemsida. Under hösten kommer landets samtliga RKM bjudas in till webbseminarium för genomgång av vägledningarna.

Länk till SKRs personuppgiftsbiträdesavtal finns idag på hemsidan. KollA har nu även tagit fram en kollektivtrafikanpassad instruktion som kommer att presenteras inom kort.

Styrelsen för Partnersamverkan har gett KollA flera uppdrag att analysera problem utifrån problemställningar kopplade till effekterna av pandemin och även komma med förslag på lösningar för framtiden. KollA kommer att arbeta med dessa under hösten.

Arbetet i projektet med att förnya modellavtalen fortsätter och bl a har en rad intervjuer med RKM genomförts för att skapa en bild i vilken utsträckning modellavtalen används idag. Resultatet visar att det är stora skillnader från att användas fullt ut till inte alls. Projektets arbete pågår och kommer att redovisas löpande för KollA och Partnersamverkan.

KollA:s nästa möte är bokat den 16 oktober.

 2020-05-26 

Den 26 maj hade KollA haft sitt andra digitala möte via Teams och även denna gång gick det bra.

Ewa informerade om bilagor för allmänna villkor vilka uppdaterats och nu finns på hemsidan samt att länk till SKR:s personuppgiftsbiträdesavtal är klar.
Vägledning upphandling busstrafik och Vägledning kvalitetsutvärdering är beslutade av Partensamverkans Styrgrupp den 21 april och arbetet med publicering är i full gång. Kommer vara klart inom kort och då ska vi försöka marknadsföra vårt arbete på nyhetssidor med koppling till offentlig upphandling för att sprida information om vårt arbete även utanför kollektivtrafikbranschen!

Projekt "Förnya modellavtalen" påbörjades tidigare i vår och arbetet pågår och projektdeltagarna har målsättningen att ta fram förslag som verkligen kan göra skillnad!

KollA kommer framöver att årligen uppdatera vägledningar och modellavtal utifrån behov och förändringar i omvärlden och synpunkter som kommer in till KollA, de ska vara levande dokument som alltid är aktuella att använda.

Nästa ordinarie möte är bokat den 9 september.

 

2020-04-08 Nya klausuler i Modellavtalen

KollA har beslutat om en ett antal nya klausuler i de branschgemensamma avtalsrekommendationerna. De är inlagda i Bilaga Allmänna villkor – H3, H4 och H5.

  • Ny indexklausul som hanterar ändrade förutsättningar av bränsle vid byte av fordon under kontraktstiden, visar även en formel för uträkning av nytt basindex.  
  • Ny hävningsklausul vilken hänvisar till specifika omständigheter i LOU, LUF och LUK, denna klausul är lagstadgad.
  • H3, nya klausuler under punkt 8 och 54.
  • H4, nya klausuler under punkt 14 och 64.
  • H5, nya klausuler under punkt 6 och 51.

2020-04-01
Den 1 april hade KollA digitalt möte via Teams för första gången och det fungerade bra!

KollA hälsade två av våra nya deltagare välkommen, Anna Johansson och Emma Forsberg. Friederike Thorstenson från Transdev är också ny deltagare men kunde tyvärr inte delta på mötet. Henrik Birath avslutar sitt deltagande och KollA tackar för engagemang, kunskap och erfarenhet som Henrik delat med sig av och vi önskar honom lycka till framöver.

KollA beslutade om nya klausuler i Bilaga allmänna villkor, omförhandlingsklausul avseende bränsleindex samt ny hävningsklausul vilken hänvisar till specifika omständigheter i LOU, LUF och LUK, denna klausul är lagstadgad. Dessa kommer att publiceras inom kort.

Vägledning upphandling busstrafik och Vägledning kvalitetsutvärdering kommer att slutligt beslutas vid Partnersamverkans styrgrupp den 21 april och kommer publiceras under april-maj månad.

Projekt förnya modellavtalen är påbörjat och Ewa redovisade för det kommande arbetet. Projektgruppen består av Anna Johansson Västtrafik, Conny Malmström Östgötatrafiken, Emma Forsberg Nobina
och Friederike Thorstenson Transdev. Ewa är sammankallande och håller ihop arbetet. Resultatet kommer att presenteras under hösten 2020.

KollA:s nästa ordinarie möte är bokat den 26 maj.

 

2020-01-28
Nytt KollA-år och på det första mötet den 23 januari var nästan samtliga deltagare på plats. Vi saknade Emma Forsberg från Nobina som kommer att vara adjungerade för Sveriges Bussföretag. Emma har engagerats sig i framtagande av de två vägledningar för upphandlingsprocessen och kvalitetsutvärdering. Emma är varmt välkommen till KollA!

KollA 2020 KollA Styrgruppen kommer på sitt möte den 29 januari ta ett slutligt beslut avseende de båda vägledningarna inför kommande publicering under våren. En hävningsklausul är framtagen av Magnus och avstämd med jurister och kommer att införas i modellavtalen.


Uppdrag för 2020 är bl a att marknadsföra vägledningarna, samt en översyn och förenkling av modellavtalen. Ett utökat KollA-möte kommer att presenteras och branschens medlemmar kommer att bjudas in till en genomgång och diskussion om vägledningarna. För arbetet med modellavtalen bildas en arbetsgrupp där bl a Emma och Magnus deltar, Ewa är sammankallande och ansvarig för att arbetet genomförs och blir klart under 2020.

Vägledningarna ska presenteras på Partnersamverkans hemsida i rubrik och ”flikform”, inför publicering bokade KollA ett extra möte för genomgång och godkännande.

Iveta kommer att byta arbete under våren och lämnar KollA, vi tackar Iveta för det engagemang, kunskap och erfarenhet som hon delat med sig av i vårt arbete och önskar Iveta lycka till med de nya utmaningarna!
Svensk Kollektivtrafik återkommer med ersättare för Iveta.

KollA:s nästa möte är bokat den 30 mars.

 

2019-11-05

KollA:s sista möte för året genomfördes den 5 november. Under 2019 har flera branschgemensamma dokument arbetats fram, Affärsutvecklingsavtal som ersätter det tidigare Samverkansavtalet och tre helt nya vägledningar som tillsammans kan komma att betyda en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver.

Under mötet var det genomgång och synpunkter från gruppen av de nya dokumenten: Vägledning för upphandling av buss och Vägledning för kvalitetsutvärdering. Några justeringar kommer att genomföras men KollA var på det stora hela nöjd med vägledningarna och de kommer upp till beslut i styrgruppen i slutet av november. Vägledning för utveckling avtal Tåg beslutades och även denna kommer upp för beslut av styrgruppen.

Andra punkter som togs upp gällde bland annat hävningsklausul och indexreglering vid förändring av bränsle. Nästa steg är ytterligare återkoppling från Indexråd och avstämning med branschen. Båda punkterna är beslutsärende för KollA i januari 2020. 

Dessutom presenterades agenda och deltagare på Årskonferens den 26 november. Programmet är fastställt och kommer att uppdateras på webben inom kort.

Stort tack till samtliga som deltagit och lämnat värdefulla synpunkter till vårt arbete under året!

KollA:s första möte 2020 är bokat den 23 januari.

 2019-09-06
Bränsle, årskonferens och vägledningar på senaste KollA

Den 6 september genomförde KollA ett ordinarie möte, som vanligt med många punkter på agendan. Bland annat diskuterades omförhandlingsklausuler vid förändring av bränsle, personuppgiftsbiträdesavtal och hävningsklausul.

Vägledningar för upphandling av tågtrafik, busstrafik och kvalitetsutvärdering har varit ute på remissrunda under sommaren och efter en del inlämnade synpunkter förlängs projekttiden. Beslut tas i KollA och Styrgruppen i november månad.

Årskonferensen för 2019 är bokad den 26 november och en agenda är under arbete, det blir en trevlig dag där vi kan utlova flera spännande nyheter.

Nästa möte är bokad den 5 november 2019.

 

2019-05-17

KollA-möte med stort engagemang
Den 17 maj har KollA genomfört ett ordinarie möte. Det var många punkter på agendan, bland annat diskuterades hur förändringar av fordon och bränsle under avtalstid ska hanteras och hur möjliga omförhandlingsklausuler bör skrivas.

En ny beskrivning av avtalsprocessen är under framtagande av Ewa Rosén och gruppen fick möjlighet att lämna synpunkter och önskade ändringar i dokumentet. Det var ett stort engagemang i gruppen och många bra synpunkter kom fram. Ewa kommer nu att ta hand om tillägg och ändringar och  troligen kommer dokumentet ut på en remissrunda före sommaren för att färdigställas tidigt under hösten.

Conny Malmström har tillsammans med Henrik Birath och Henrik Sollenborn arbetat med en vägledning för hantering av kvalitetsutvärdering. Några mindre ändringar ska genomföras och sedan kommer vägledningen att hanteras vid Partnersamverkans nästa styrgruppsmöte.

Höstens KollA-möten är bokade den 6 september och 14 november 2019.

2019-03-20

Pubavtal och kvalitetsutvärdering på KollA-möte

Det var många punkter på agendan på KollAs senaste möte den 18 mars. Där fanns bland annat framtagande av omförhandlingsklausuler till Modellavtalen, hur man hanterar arbetsrättsliga krav och Personuppgiftsbiträdesavtal (Pubavtal). Conny Malmström redovisade det påbörjade arbetet med rekommendationer för kvalitetsutvärdering. Det kommer även att innehålla processen för arbetet med utvärdering inför en upphandling.
Ordförande Ewa Rosén redogjorde för Årskonferensen, där programmet blev väldigt uppskattat av deltagarna. Indexrådet informerade att de har en mindre arbetsgrupp som arbetar med möjligheterna att vikta om indexkorgen vid ändring av drivmedel i pågående avtal.

Nästa ordinarie KollA möte är bokat den 17 maj 2019.