Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen

Till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från transporterna i Sverige (utom flyget) minska med minst 70 procent jämfört med år 2010. Det är ett mycket ambitiöst mål som regering och riksdag har satt upp. Men de åtgärder som genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet.

För att klara målet måste andelen transporter med låga utsläpp öka. Därför har regeringen även infört ett mål om att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång ska vara minst 25 procent (uttryckt i personkilometer) år 2025 i riktning mot att på sikt fördubbla andelen gång-, cykel och kollektivtrafik.
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att klara transportsektorns klimatmål. Det visar en rapport som WSP tog fram på uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik 2018.

Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen på tre sätt. Genom att minska sina egna utsläpp, ta marknadsandelar från biltrafiken och sprida ny miljöteknik till lastbilstrafiken.