2017-10-03

Fullsatt kurs om upphandling av skolskjuts

Ta tillvara den samlade kompetensen hos trafikföretag och hos kollegor på kommuner, länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vid upphandling av skolskjuts. Det var en av lärdomarna som deltagarna fick med sig från Partnersamverkans temadag om upphandling av skolskjuts.

- Det är helt ok att samtala med alla trafikföretagen i vilken omfattning man vill, ända fram till att förfrågningsunderlagen går ut. Därefter måste man följa lagens regelverk om sekretess, sa Ewa Rosén, ordförande i KollA, när hon inledde dagen.

Sammanlagt 35 personer, från Kiruna till Svalöv, deltog i Partnersamverkans temadag om upphandling av skolskjuts i Stockholm den 3 oktober. Under dagen beskrevs processen kring upphandling rent konkret. Hur lång tid ska anbudstiden vara? Hur gör man med elektronisk publicering? Hur arbetar man effektivt med frågor och svar? Kan man använda incitament i skoltrafik? Mötesdeltagarna lämnade exempel från sin egen vardag, diskuterade goda och dåliga exempel och jämförde organisatoriska modeller.

Ewa Rosén presenterade arbetet inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, och det arbete som görs med Avtalsprocessen. Hon beskrev hur arbetet med att ta fram indexrekommendationer går till, hur modellavtalen är utformade och hur det kontinuerliga förbättringsarbetet görs.

I början av temadagen fick mötesdeltagarna också en presentation av arbetet inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik av Svensk Kollektivtrafiks VD Helena Leufstadius och Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Läs mer om KollA