2017-03-24

Givande dialog för att utveckla trepartsavtal

I Avtalsprocessen inom Partnersamverkan finns en första version av ett samverkansavtal, ibland kallat trepartsavtal. I Gävle den 23 mars möttes företrädare för branschen för att diskutera erfarenheter från olika typer av avtal som involverar fler än trafikföretag och beställare.

Infrastrukturen påverkar kollektivtrafikens attraktivitet. När exempelvis bussen kommer fram snabbt och smidigt lockas fler människor att resa kollektivt. Idag är ansvaret för att handla upp kollektivtrafik, att köra trafiken och att bygga en god infrastruktur för kollektivtrafiken som regel spridd mellan olika offentliga organ och privata företag. I ett gott samarbete bidrar alla till att göra kollektivtrafiken attraktiv för resenärer. Samarbetet kan ofta behöva formaliseras. 

I Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik finns en första version av ett samverkansavtal, ibland kallat trepartsavtal. Avtalet är en bilaga till trafikavtalet och innebär att fler parter än offentlig beställare och trafikföretag involveras. Vanligast är att kommunen, i sin roll som infrastrukturhållare och ansvarig för lokal trafik, är en part. Dagens samverkansavtal kan läsas här.

I styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har diskuterats behovet av att utveckla detta dokument. För att skaffa sig underlag och kunskap besökte därför Helena Leufstadius, VD Svenskt Kollektivtrafik, och Anna Grönlund, vice VD Sveriges Bussföretag, Gävle den 23 mars. Här finns sedan många år ett strukturerat samarbete mellan trafikföretag, kommun och regional kollektivtrafikmyndighet. Helena och Anna ingår i styrgruppen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik och tar nu med sig intrycken i det fortsatta arbetet.

På bilden från vänster: Anna Grönlund Sveriges Bussföretag, Jürgen Lorenz Nettbuss Stadsbussarna, Marie Eriksson Nettbuss Stadsbussarna, Helena Leufstadius Svensk Kollektivtrafik och Gunnar Göthberg Nettbuss Stadsbussarna.