2020-05-12

Gott samarbete i Bus Nordic

Det goda samarbetet i Bus Nordic fortsätter enligt plan. En uppdaterad version har publicerats och årets första gemensamma möte hölls i Oslo i mars. Dokumentet har implementerats och används nu i alla medlemsländerna; Finland, Sverige, Norge och Island.

Under hösten 2019 publicerades en uppdaterad version 1.1 innehållande enbart redaktionella förändringar med syfte att korrigera eller förtydliga dom befintliga kraven i version 1.0. Dokumentet har implementerats och används i alla medlemsländerna; Finland, Sverige, Norge och Island.

Första arbetsmötet 2020 hölls i Oslo. Fokus med arbetet i Bus Nordic under 2020 är att sprida kunskap och visa på nyttan med de gemensamma rekommendationerna. Varje land ansvarar för sitt eget användande och uppföljning av dokumentet. Tre gånger per år träffas arbetsgruppen och utbyter erfarenheter.

Gruppen är mån om att det framtagna dokumentet är användbart som kravbilaga i bussupphandlingar, och att kommande uppdateringar av dokumentet skall ske i linje med branschens behov.

För att få en bra överblick på följsamheten av Bus Nordic och identifiera de relevanta förbättringsområdena, önskar vi er hjälp! Vi vill ha in alla användares synpunkter och förbättringsförslag från alla medlemsländerna. Era synpunkter kommer vara till stor nytta för Bus Nordics fortsatta utvecklingsarbete.


Tidsplan för fortsatta arbetet:
2020 Insamling av synpunkter från användare av Bus Nordic
Deadline sista december
2021 Analys och bearbetning av de insamlade synpunkterna
2022 Förankring av version 2.0 och publicering när den är godkänd.

Läs mer om Bus Nordic

För mer information, kontakta Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik eller Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag