2020-11-27

KollA-möte med planer för nästa år

Välbesökta webbinarier, uppdaterade modellavtal och problemställningar i samband med pandemin. Det var några av alla de punkter som stod på KollAs agenda det senaste mötet.

KollA hade ett ordinarie möte digitalt den 25 november.
Emma Forsberg, Nobina och ordförande Ewa Rosén redovisade från de pågående webbseminarierna om de nya vägledningarna som togs fram under året. Deltagare från 18 regionala kollektivtrafikmyndigheter deltar och får  kunskap om Vägledningarna och hur det fungerar, vilket ökar förutsättning för stor användning framöver.

På mötet behandlades även uppdragen från Partnersamverkans styrgrupp som just nu pågår. Det handlar om att analysera problemställningar gällande frivolym, force majeure och intäktssäkring till följd av pandemin samt att ge förslag till framtida affärsneutrala lösningar. Ett första utkast till dokumentation presenterades för fortsatt arbete inom KollA.

Arbetet med att förnya modellavtalen pågår också. Ny kontraktsstruktur är framtagen för fortsatt arbete inom projektgruppen och kommande avstämning med en mindre referensgrupp.

En plan för KollAs arbete under 2021 är beslutad av Partnersamverkans Styrelsen och innehåller bl a
• Färdigställa arbetet med att förnya modellavtalet och bilagor
• Utveckla modellavtal för produktionsersättning utifrån arbetet med modellavtal incitament
• Avstämning mot reviderad Miljöbilaga och reviderad bilaga Trygghet och säkerhet
• Påbörja arbete med en ny Vägledning för uppföljning av trafikkontrakt
• Planera och genomföra en Årskonferens hösten 2021.(om möjligt utifrån pandemiutvecklingen).

Läs mer om KollA