KollAs årskonferens den 4 mars

Välkommen till konferensen som är den 4 mars i Stockholm på temat ”Så här förbättrar vi våra trafikavtal”.

Vid årets seminarium kommer inkomna synpunkter och fortsatt arbete att presenteras, bland annat från de fyra regionala upphandlingsträffar som genomfördes under hösten 2014 med totalt 110 deltagare. Intressanta och goda exempel på avtal och avtalstillämpning kommer också att presenteras.
Konferensen riktar sig till upphandlare och upphandlingsansvariga av kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag, landsting, kommuner och trafikföretag.

Tid: Onsdag 4 mars kl. 10-15

Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15 bv, lokal Taube