Ny version av Miljökrav vid trafikupphandling - buss

I samband med de regionala seminarierna ”Upphandling av kollektivtrafik” som genomfördes under hösten 2014, kom det fram ett behov av några förtydliganden i avtalsbilagan Miljökrav vid trafikupphandling - buss. Kollektivtrafikens Avtalskommitté har fastställt en ny version.

Följande förtydliganden har lagts till:

Under krav på vad som ska redovisas i anbudet anges nu vilka data som ska redovisas för att möjliggöra en beräkning av hur kraven på energianvändning och minskade utsläpp av växthusgaser kan uppfyllas. Dessutom har en tabell tillkommit i avsnitt 7.3. Denna tabell kan användas av anbudsgivaren för redovisning av de uppgifter som krävs.

I avsnitt "5.1.2 Energi- och drivmedelskrav" beskrivs nu hur drivmedlens värde för minskning av växthusgasutsläpp ska styrkas.

I avsnitt "6.3 Beräkning av minskade nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser" har lagts till några förtydligande om hur beräkningen ska utföras.

Ladda ner Miljökrav vid trafikupphandling – buss

Kollektivtrafikens avtalskommitté har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.