2019-11-07

Nya vägledningar på väg

Flera branschgemensamma dokument har arbetats fram under 2019 och diskuterades under KollAs senaste möte. Affärsutvecklingsavtalet som ersätter det tidigare Samverkansavtalet är redan klart. Dessutom är tre helt nya vägledningar på gång, användbara dokument som kan leda till en positiv utveckling för kommande upphandlingar och kontrakt framöver.

KollA, Kollektivtrafikens Avtalskommitté, hade sitt sista möte för året den 5 november. Under mötet var det genomgång och synpunkter från gruppen av de nya dokumenten: Vägledning för upphandling av buss och Vägledning för kvalitetsutvärdering. Några justeringar kommer att genomföras och sedan kommer de upp till beslut i Partnersamverkans styrgrupp i slutet av november. Mötet tog även beslut om Vägledning för utveckling avtal Tåg och även denna tas upp av Partnersamverkans styrgrupp i november.

Andra punkter som togs upp gällde bland annat hävningsklausul och indexreglering vid förändring av bränsle. Nästa steg är ytterligare återkoppling från Indexråd och avstämning med branschen. Båda punkterna är beslutsärende för KollA i januari 2020.

Dessutom presenterades agenda och deltagare på Årskonferens den 26 november. Programmet finns här.

Läs mer om om Kollektivtrafikens Avtalskommitté

På bilden från vänster: Ewa Rosén, Lars Annerberg, Henrik Birath, Iveta Sandström, Magnus Ljung och Mattias Adell.