Övertagande av personal vid entreprenörsbyte

KollA väljer, efter att ha diskuterat frågan vid fyra möten, att avstå från att uttala en gemensam uppfattning i frågan om beställarens rätt att ställa krav på tillträdande trafikföretag att ta över personal från frånträdande trafikföretag vid byte av entreprenör.

Kollektivtrafikens avtalskommitté (KollA) har som uppgift att utveckla, förvalta och sprida kunskap om de dokument och verktyg som ingår i kollektivtrafikens avtalsprocess, framtagen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övertagande av personal vid entreprenörsbyte är en fråga som har ställts till kommittén.

Läs mer om Kollektivtrafikens Avtalskommitté.