Rekommendation med anledning av ett nytt RME-index

I samband med att skatt infördes även på den förnybara delen i RME, beslutade Indexrådet att arbeta fram ett mer komplett index för RME som täcker samtliga ingående komponenter i RME tillverkning.

Det tidigare indexet täckte ca 80 % av kostnaderna för framtagande av RME och var gott nog innan skatt infördes.
I samband med att skatt skulle inkluderas i indexberäkningarna gjordes en större metodöversikt och beslut fattades om att även inkludera övriga kostnadskomponenter i indexkonstruktionen. Allt detta för att kommande förrändringar av skatter och avgifter på ett enkelt sätt kan inkluderas i indexkonstruktionen på samma sätt som för diesel. För att få konsistens med redan tecknade avtal beslutades det att kedja på den nya indexkonstruktionen med befintlig indexserie för rapsolja med december 2014 som kedjningspunkt. Allt detta för att underlätta i ingångna avtal som regleras med rapsoljeindex.

Detta innebär att tidigare rekommendation om justering av RME index, daterad 2013-11-11 upphör att gälla och med publicering av det nya RME-indexet. Justering av indexvärde enligt den tidigare rekommendationen skall alltså inte tillämpas för indexvärde januari 2015 och framåt.

Läs mer om Indexrådet