2016-01-12

Enklare skolskjutsupphandling med modellavtal och rekommendationer

Som ett stöd och en vägledning för enskilda skolskjutsupphandlingar har branschen tagit fram en guide med handfasta råd för de som arbetar med frågor kring upphandling av skolskjuts med buss.

Upphandling av skolskjuts görs ibland av en enskild kommun, ibland genom delegation till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Guiden ger vägledning och kunskap om den svenska kollektivtrafiksektorns gemensamma rekommendationer för upphandlingar och är framtagen av Sveriges Bussföretag på basis av den gemensamma avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik, som är ett branschgemensamt samarbete inom kollektivtrafikbranschen. I detta samarbete ingår Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket, Sveriges Bussföretag, Branschföreningen Tågoperatörerna, Svenska Taxiförbundet och Jernhusen.

Branschgemensamma modellavtal och branschrekommendationer för bland annat indexreglering har tagits fram sedan 2010 för kollektivtrafiken inklusive den anropsstyrda kollektivtrafiken. Det övergripande målet är att skapa modellavtal med drivkrafter för att öka kollektivtrafikens marknadsandel för den vanliga kollektivtrafiken, och vad gäller den anropsstyrda kollektivtrafiken, exempelvis skolskjuts, att minska affärsriskerna för båda parter och därmed skapa en bra affär för båda parter. Branschrekommendationerna skapar en god transparens och möjliggör en sund konkurrens.

Ta del av guiden här.