Välbesökt seminarium i Almedalen

Intresset var stort för Partnersamverkans visionära samtal om samhällsplanering och kollektivtrafik som arrangerades under Almedalsveckan. Trots rekordmånga arrangemang, 3 513 under hela Almedalsveckan, deltog drygt 100 personer. Deltagare i det visionära samtalet var Lotta Finstorp, riksdagsledamot (M), Peter Örn, ordförande Samtrafiken, Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum, Robert Sahlberg, affärsutvecklingsansvarig Karlstadsbuss och John Strand, VD Flygbussarna.

Alla var eniga om att det behövs tydligare koppling mellan samhällsplanering och kollektivtrafik. En viktig aspekt som togs upp var att det saknas tydliga skrivningar om hur de lagstadgade översiktsplanerna (ÖP) och regionala utvecklingsplaner (RUP) ska samordnas med de nya trafikförsörjningsprogrammen.

Under samtalet uppmärksammades att framgångsfaktorer för en hållbar stadsutveckling är politiskt driv och samverkan över blockgränserna. En annan aspekt som togs upp var att det inte bara handlar om att bygga nytt, man ska inte glömma bort att arbeta med attitydpåverkan kring det utbud av kollektivtrafik som redan finns och ta vara på att det finns en vilja för en förbättrad kollektivtrafik.

Förutom diskussioner med panelen presenterades goda exempel. Ett gott exempel på samverkan där olika parter lyckats enas i en fråga med resenären som gemensam nämnare är nyinvigda Malmö Centralstation. Utvecklingen av kollektivtrafiken och staden går hand i hand och här finns plats för alla trafikslag och en helt ny BRT-lösning.

Även Citybanan som ska vara klar 2017 lyftes fram och det innebär att kapaciteten kommer att fördubblas och tågen kan gå tätare och punktligare. Det är en tydlig deadline och ställer krav på att alla parter samarbetar mot ett gemensamt mål.

Ett annat spännande exempel som presenterades är Väsby Entré 2040. Väsby Entré blir en ny stadsdel i Väsby 2040 och ett centrum för resande, kunskap, kultur och näringsliv. Upplands Väsby kommun har tagit hjälp av den kända arkitektfirman Zaha Hadid Architects för att skapa en vision som inte bara handlar om kollektivtrafik, utan även om att design kan skapa en tydlig identitet och attraktionskraft för en plats.