Kvalitetskriterier – legala utgångspunkter

När kontrakt tilldelas utifrån det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet kan flera olika kvalitativa aspekter bedömas samt även sådana aspekter som har en påverkan på uppdraget under ett mer avlägset skede under avtalstiden. Vilken hänsyn och vilka mervärden som väljs är helt upp till RKM. Aspekterna kan avse alltifrån produktivitet, kostnadseffektivitet, förmåga till att utveckla uppdraget, olika kvalitets- och miljöegenskaper, tekniska och estetiska egenskaper till mer perspektiv utifrån ett livscykelskostnadsperspektiv såsom hur trafikföretaget arbetar med att hållbart återanvända fordon, minska utsläpp över hela uppdragets tid, säkra att komponenter till fordon är framställda under goda arbetsförhållanden eller hur trafikföretaget kommer arbeta med att främja arbete för personer som står långtifrån arbetsmarknaden. 

Utgångspunkten är alltså att det finns en betydande frihet att definiera behov och vad som vill tillmätas betydelse i utvärderingen. Vad en RKM tillmäter betydelse i en upphandling kan vitt skilja sig från vad en annan RKM tillmäter en annan – vilket såklart är helt naturligt och förenligt med upphandlingsregelverket.

 

De utgångspunkter som en RKM måste förhålla sig till är följande: 

Kvalitetskriterierna måste vara hänförliga till kontraktsföremålet, dvs. trafikuppdraget.  

Utformning och utvärdering måste ske i förenlighet med de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna, dvs. kvalitetskriterierna måste vara tillräckligt förutsebara och möjliggöra att olika anbud, t.ex. olika lösningar och erbjudanden, utvärderas lika.

Kvalitetskriterierna får inte vara hänförliga till trafikföretagets förmåga att klara uppdraget, t.ex. krav på en viss erfarenhet, en tillräckligt god bemanning i förhållande till vad uppdraget kräver eller grundläggande förmåga att utföra uppdraget – sådana aspekter ska säkerställas genom kvalificeringskrav.