Koppling till kontraktsföremålet

Hur stark kopplingen mellan kriteriet och kontraktsföremålet behöver vara är något som har prövats av domstolar ett flertal gånger[1]. Däremot går det inte att utifrån praxis klargöra var en exakt gräns går, istället måste RKM bedöma det i det enskilda fallet. Inom ramen för trafikuppdrag torde en tillåten koppling vara alla aspekter som påverkar trafikuppdraget positivt och har kvalitetshöjande aspekter, dvs. mervärden, samt även sociala och miljömässiga aspekter som beaktas när uppdraget utförs. Exempel på detta kan vara hur trafikföretaget återanvänder äldre fordon (fokus på skick istället för enbart ålder) för att optimera dess livscykelkostnad, arbetar med att sysselsätta personer som står långtifrån arbetsmarknaden eller kör särskilt miljövänligt (mer än vad effekten blir av ställda krav på t.ex. utsläpp). 

 

[1] Exempelvis har kriterier som påverkar användarens uppfattning av en viss produkt ansetts ha en koppling till kontraktsföremålet (i detta fall rättvisemärkt kaffe, Max Havelaar C-368/10).