Övrigt

Överlag krävs också att kvalitetskriterier kan följas upp och utsättas för en verklig kontroll, däremot finns det ingen skyldighet för RKM att faktiskt genomföra en kontroll – det står RKM fritt att bestämma.[4] Genom att tydligt knyta ihop utlovade åtaganden – oavsett vilka de är – med kontraktsvillkor och uppföljning säkras också att utlovade åtaganden faktiskt upprätthålls och att RKM får det som trafikföretaget utlovat. Det är också viktigt för att över tid motverka en urvattning av kvalitetskriterier, t.ex. om tilldelat trafikföretag inte upprätthåller vad det utlovat motverkas en resurseffektiv användning av offentliga medel samt hade kanske ett annat trafikföretags anbud i praktiken varit det ekonomiskt mest fördelaktiga.

 

[4] Se bl.a. prop. 2009/10:180, s. 273, med hänvisning till mål C-448/01 Wienstrom.