Förutsättningar för att upphandla kollektivtrafik

Regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikförsörjningsprogram
Inför varje upphandling bör avstamp tas i regionens trafikförsörjningsprogram som bl.a. klargör övergripande mål för regionens kollektivtrafik. Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) som började gälla 2012 ska det i varje region finnas en kollektivtrafikmyndighet som har till uppdrag att ansvara för ett trafikförsörjningsprogram. Programmen beskriver den politiska viljan med kollektivtrafiken inom en region och vilka mål som finns samt riktningen för samtlig kollektivtrafik i respektive region samt den länsöverskridande trafiken i samarbete med aktuella närliggande regioner. Dessa långsiktiga mål ska finnas för att underlätta för kollektivtrafikens parter att planera mer långsiktigt. Samtidigt är målen i trafikförsörjningsprogrammen ofta av övergripande karaktär och för att målen ska bli del av en god affär bör de brytas ned till delmål, t.ex. där lokala förutsättningar och behov identifieras, för att bli konkreta och uppföljningsbara.


Trafikplikt
Inför varje upphandling bör den allmänna trafikplikten beaktas för att t.ex. säkra att det inte finns ett intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på vissa linjer. Allmän trafikplikt regleras i EU-förordningen om kollektivtrafik (EG) nr 1370/2007 och innebär att RKM ska fatta beslut om trafikplikt utifrån trafikförsörjningsprogrammet. Finns däremot intresse från trafikföretag att driva trafik på kommersiella grunder på linjer eller delar av ett trafikuppdrag ska dessa inte ingå i förslaget för trafikplikt. I sådana fall ska trafikföretag anmäla vilken trafik som avses utföras på kommersiella grunder till RKM senast 21 dagar före trafikstart.