Krav respektive bevis

Krav, eller obligatoriska krav eller ska-krav som de också kallasför, respektive bevis är en central del vid utformningen av upphandlingsdokumentationen. Därför är det viktigt att dessa utformas och hanteras på ett korrekt sätt av RKM. Som utgångspunkt ska krav vara uppfyllda av trafikföretaget när anbudet ges in.[1] Medan kravet anger den lägsta nivå för vad som ska uppfyllas, dvs. golvet – oavsett kravområde, utgör beviset det som trafikföretag ska ge in i sitt anbud för att ”bevisa” att krav är uppfyllt och är det som RKM sedan faktiskt använder för att bedöma kravuppfyllnad.

Beviset kan utgöras av flera olika typer, exempelvis kan ett bevis vara i form av en bekräftelse (”ja”), ingivande av ett visst efterfrågat certifikat eller en beskrivning av en viss arbetsmetod.

   


 Bevis som kan användas för att bevisa kravuppfyllnad

  • Trafikföretaget ska bekräfta att det uppfyller ett visst krav eller accepterar ett kontraktsvillkor (ofta genom att kryssa i ”ja – vi uppfyller kravet/accepterar villkoret").

  • Trafikföretaget ombeds skicka in en ett dokument eller en handling, t.ex. ett certifikat, en garanti, en policy eller ett utlåtande av extern part.

  • Trafikföretaget ska inge ett referensuppdrag som innehåller efterfrågade uppgifter.

  • Trafikföretaget ska beskriva hur det uppfyller ett visst krav, t.ex. genom att beskriva hur arbetssättet kring trafiketableringen kommer att ske.

 


Det är förekommande inom alla upphandlingsbranscher att krav och bevis utformas otydligt. Orsaker till detta kan vara att det är svårt att precisera behovet, ange en given lägsta kravnivå, utforma mätbära krav eller veta vilket bevis som är mest lämpligt att använda. Otydligheten medför att det uppstår tolkningsutrymmen – både för RKM och trafikföretag. Ofta blir det svårt för trafikföretag att förstå hur kravet ska uppfyllas eller förstå var gränsen för kravuppfyllnad går.

Det är också förekommande att det saknas ett uttryckligt krav – istället efterfrågas ett bevis. Ett exempel kan vara att trafikföretag ska ge in en trafikstart- och etableringsplan, där det framgår vilka beståndsdelar planen ska innehålla. Samtidigt är det tyvärr vanligt att det inte framgår när och hur planen uppfyller krav, alltså vilka minsta beståndsdelar en sådan plan ska innehålla samt vilka krav som gäller för varje enskild beståndsdel. I praktiken räcker det därför för trafikföretaget att skicka in planen som innehåller efterfrågade delar.

Det är mycket betydelsefullt vid utformningen av kravställningen i en upphandling att noga specificera vilket innehåll ett anbud ska ha för att uppfylla ett visst krav samt vilka bevis som krävs för att visa att de ställda kraven är uppfyllda. Av rättspraxis kan slutsatsen dras att ett vagt formulerat krav i detta avseende, dvs. i fråga om vad som ska anses ingå i en ”etableringsplan”, innebär att trafikföretaget får ett stort utrymme att själva bestämma vad som är tillräckligt.[2] RKM saknar ofta möjligheter att förkasta ett anbud med en undermål plan, om det inte har framgått på förhand vad det förväntade innehållet borde ha varit.

En annan konsekvens av otydliga krav och bevis är att det kan vara svårt för RKM att i anbudsprövningen förhålla sig till likabehandlingsprincipen när den ska bedöma eller hantera eventuella kompletteringar och förtydliganden av olika anbud på ett likabehandlande sätt. Utifrån trafikföretagen perspektiv kan det också leda till en icke likabehandlande situation eller bristande transparens när exempelvis krav tolkas på olika sätt och av den anledningen leder det till olika kostnader mellan anbuden.

RKM riskerar också att tilldela kontrakt till ett trafikföretag som i praktiken inte uppfyller kravet. Detta kan skapa konsekvenser när kontraktet tillämpas eftersom det kan vara svårt för RKM att uttrycka vilken nivå/lägsta gräns som trafikföretaget inte lever upp till. För trafikföretag kan det skapa merarbete, t.ex. i de fall där längre redogörelser i form av metodbeskrivningar ska skickas in trots att det kanske inte framgår vilket krav som ska uppfyllas eller leda till onödiga anbudskostnader. Ytterst ökar otydliga krav och bevis även risken för överprövningar, t.ex. för att det uppstår ifrågasättanden kring kravuppfyllnad eller otydligheter som kanske strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen.

Det finns omfattande domstolsavgöranden kring frågor om just krav och bevis.[3] Av dessa går att utläsa viss vägledning kring vad som är viktigt att tänka på, se rutan nedan.

   


Viktigt att tänka på vid utformningen av krav och bevis

  • Kravet måste på förhand kunna förstås av trafikföretag hur det uppfylls och vilken den lägsta nivån är. Det måste också vara mätbart och kunna (om RKM väljer det) utsättas för en faktisk och verklig kontroll.
  • Krav ska som huvudregel vara uppfyllt av trafikföretaget i samband med anbudsingivningen (jämför t.ex. kontraktsvillkor eller särskilda kontraktsvillkor som förvisso också ska betraktas som krav, men behöver först uppfyllas när kontraktet startar).
  • Bevis bör bara efterfrågas när det finns ett krav som det kan kopplas och mätas mot. Därför bör man undvika att efterfråga redogörelser/planer/aktiviteter som ska innehålla vissa beståndsdelar, om man inte också samtidigt anger  vilken kravnivå som ska uppfyllas för respektive beståndsdel.  
  • Undvik att låta trafikföretaget bekräfta (genom att låta det t.ex. svara ”ja”) att det uppfyller ett visst krav, om det i andra delar av upphandlingsdokumentation också krävs att trafikföretaget ska visa hur kravet uppfylls. I sådana situationer kan det uppstå en situation med ”dubbla” bevis, där bekräftelsen just bekräftar medan beskrivningen visar att kravet inte är uppfyllt. Därtill kan det vara svårt att avgöra vilket bevis som RKM bör använda. Av praxis går att utläsa att bekräftelsen sannolikt inte betyder något då det andra beviset styrker att kravet inte är uppfyllt (se exempelvis Kammarrätten i Stockholms mål 766-17).

 

 


[1] Se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs domar i mål 4779-19, 3688-14 och 26-12.

[2] Se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5319-16 och Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 1521-15.

[3] Vägledande avgöranden kring att krav måste kunna förstås på förhand finns exempelvis i mål från EU-domstolen i målen C-309/18, Lavorgna Srl, punkt 19, C-27/15, Pizzo, punkt 36, C-42/13, Cartiera dell’Adda, punkt 44, och C-699/17 Allianz Vorsorgekasse AG, punkt 62. Även nationella avgöranden från RÅ 2002 ref. 50 och Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1743—1752-19 är intressanta i det avseendet. När det gäller krav på mätbarhet och kontroll av krav finns vägledning i EU-domstolens mål C-448/01, EVN och Wienstrom, punkterna 49 och 52, och Kammarrätten i Stockholms mål nr 6874-6879-17.