Dokumenterad kompetens

Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska ha en välfungerande organisation som säkerställer god styrning och ledning av busskollektivtrafikuppdrag. Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska ha sådana processer och arbetssätt att det säkerställer att uppdrag av kollektivtrafik genomförs med hög kvalitet och säkerhet. Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska ha dokumenterade och etablerade rutiner och processer som:

  • innebär att den kontinuerligt styr och följer upp verksamheten mot såväl egna som uppdragsgivares krav och mål,  
  • medför att ett ständigt förbättringsarbete bedrivs inom uppsatta ramar och förutsättningar,
  • ständigt medför att risker upptäcks, analyseras och åtgärdas, och
  • säkerställer att uppdragsorganisationen alltid är komplett givet förutsättningar och uppdragets storlek och förutsättningar. 


BevisFör att anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska visa att den uppfyller ovanstående krav ska den inkomma med följande.

Anbudssökande trafikföretag/Anbudsgivaren ska tydligt beskriva (så att kravuppfyllnad kan bedömas):

  • hur den har dokumenterade processer och rutiner som medför att den kontinuerligt styr och följer upp verksamheten mot såväl egna som uppdragsgivares krav och mål,  
  • hur processer och rutiner bedrivs för att ständigt arbeta med förbättringsarbete mot uppsatta ramar och förutsättningar,
  • hur den ständigt arbetar så att risker upptäcks, analyseras och åtgärdas, och
  • hur den säkerställer att uppdragsorganisationen alltid är komplett givet förutsättningar och uppdrag.