Kontraktet startar

När upphandlingen är klar och tilldelning har skett börjar det centrala och praktiska arbetet, dvs. trafikuppdraget ska utvecklas och drivas i enlighet med de behov, mål och förväntningar som finns. Att kontinuerligt och aktivt förvalta kontraktet är centralt för båda parter och en viktig beståndsdel i den röda tråden. Framförallt eftersom det är genom att kontraktet tillämpas i rätt riktning som behov och mål realiseras.

Varje trafikkontrakt behöver aktivt förvaltas vilket också inkluderar att rätt förutsättningar för en adekvat och lämplig drivningsstruktur sätts.

  

 
    Förvaltningen ska syfta till att: 

  • Trafikuppdragets mål nås och att förvaltningen ska bidra till ständig kostnadseffektivt utefter de aktuella förutsättningarna. För att lyckas med detta behöver adekvata drivningsstrukturer tidigt sättas in, som också kontinuerligt följs upp och  anpassas.

    Detta sker genom att rätt nyckelpersoner för vardera parten deltar, rätt samverkansformer och utvecklingsstrukturer sätts och att det sker en löpande leveransuppföljning. I detta avseende är det också viktigt att samtliga från båda parter har en god insikt i kontraktet och trafikuppdragets mål och intentioner.

  • Säkerställa att trafikuppdraget utförs i enlighet med avtalad nivå, 

  • Båda parter är nöjda utefter dess ansvar och rättigheter samt att relationen förblir affärsmässig, 

  • Säkerställa att offentliga medel används på bästa möjliga sätt och att konkurrens på lika villkor fortsätter under kontraktstiden.

 

 


Ett inledande första viktiga moment är överlämningen till verksamheten och de delar av organisationen som ska arbeta med och följa upp kontraktet över tid. Ett annat centralt moment är att ha ett uppstartsmöte med trafikföretaget – vid detta möte sätts rätt ramar för kommande drivningsstrukturer och parterna kommer tillsammans överens om målsättningen med kontraktet.