Vikten av uppstartsmöte

När upphandlingsprojektet överlämnat kontraktet till berörda i verksamheten är nästa centrala moment att ha ett första uppstartsmöte mellan RKM och trafikföretaget. Här bör ansvariga från både upphandlingsprojektet och verksamheten (som kommer förvalta kontraktet) delta tillsammans med trafikföretaget. Från båda sidor bör såväl ansvariga med beslutsmandat delta som relevanta personer som praktiskt kommer arbeta med kontraktet. På så vis skapas ett naturligt avslut på upphandlingen. Upphandlingsansvariga bör här fånga upp synpunkter och förbättringspotential från berörda, som med fördel kan användas i kommande upphandlingar.

På uppstartsmötet bör RKM inledningsvis gå igenom trafikuppdragets intentioner och mål. Även trafikföretagets anbud bör gås igenom. Genom att båda parter beskriver sina respektive intentioner och mål skapas goda möjligheter att sätta gemensamma målsättningar samt definiera hur partnerskapet ska se ut och utvecklas över tid. Vidare bör mötet gå igenom kontraktet och dess villkor samt hur förvaltnings- och uppföljningsprocessen kommer se ut.