Kontraktets utformning

Hur kontraktsvillkoren och de kommersiella delarna utformas är en mycket central del utifrån flera aspekter – framförallt för att utformningen ska bana väg för ett gott partnerskap över tid, inkludera de behov och mål som RKM har och vill nå i trafikuppdraget samt den utveckling trafikuppdraget kräver. Som tidigare nämnts pågår upphandlingen under en begränsad tid medan kontraktet många gånger löper upp mot 10 år.

Att utforma ett kontrakt som inkluderar och tar höjd för den samhälls- och teknikutveckling som sker är därför också helt centralt. Många gånger utformas kontraktsvillkor utifrån ett känt nuläge, däremot ska kontraktsvillkoren i praktiken tillämpas under en mycket lång tid varför de måste möjliggöra för att nya behov och förutsättningar kan hanteras om och när sådana uppstår. Risken är annars att det uppstår inlåsningseffekter som hämmar lösningar och åtgärder på nya behov eller förändrade förutsättningar. 

Genom att bygga in hur situationer som dessa ska hanteras i kontraktsvillkor följer också RKM de ändringsbestämmelser som följer av 16 kap. LUF – vilket är något som RKM måste förhålla sig till när kontraktet fullgörs. Kontraktet utgör dessutom plattformen för hur parterna ska hantera och reglera olika situationer – såväl förutbestämda som okända – varför även dessa delar omsorgsfullt behöver regleras.

De modellavtal som är gemensamt framtagna i branschen är en god plattform att starta ifrån. Samtidigt behöver RKM i varje enskild upphandling se till de unika behov och förutsättningar som föreligger för att på så vis identifiera vilka och hur kontraktsvillkor bör hanteras givet aktuell situation och upphandling.