Avsluta kontrakt

RKM är skyldig att säkerställa att trafikkontrakt innehåller vissa villkor som gör det möjligt att avsluta ett kontrakt. Dessa skyldigheter framgår av LUF och är förutbestämda. Villkoren för detta ska framgå i någon del av upphandlingsdokumentationen, lämpligast placeras de i upphandlingskontraktet. De villkor som ska finnas i samtliga trafikkontrakt och ska leda till att kontraktet avslutas är om:

  • kontraktet har varit föremål för en ändring som inte är tillåten enligt bestämmelserna om ändring för upphandlingskontrakt (se 16 kap. 17§ LUF)

  • trafikföretaget vid tidpunkten för tilldelningsbeslutet borde ha uteslutits pga. att non av de obligatoriska uteslutningsgrunderna förelåg, eller

  • EU-domstolen i en s.k. fördragsbrottstalan funnit att Sverige, genom att låta en RKM ingå kontrakt, allvarligt åsidosatt sina skyldigheter enligt fördraget avseende Europeiska unionen, EUF-fördraget eller upphandlingsdirektiven. 


I modellavtalen finns förslag på skrivningar beträffande ovan.