Särskilda kontraktsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor är sådana villkor som LUF definierar som särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. För att ställa särskilda kontraktsvillkor i en upphandling krävs att de har en koppling till trafikuppdraget och ha ett naturligt samband med och stå i proportion till behovet. Villkoren måste också tydligt framgå av upphandlingsdokumentationen och att de kommer att vara en del av kontraktet. De är lämpligt att villkoren följs av en beskrivning om hur och när de ska följas upp samt vad som händer om villkoren inte uppfylls, t.ex. vilka viten som aktualiseras.

Det typiska för ett särskilt kontraktsvillkor är att det inte behöver uppfyllas i samband med att anbud lämnas in utan istället accepteras av trafikföretaget för att sedan uppfyllas under kontraktstiden. De särskilda kontraktsvillkoren får vara av karaktären ekonomiska, innovationsrelaterade, miljörelaterade, sociala eller sysselsättningsrelaterade krav, men kan även vara av annan karaktär. Vanligtvis förknippas särskilda kontraktsvillkor med krav på arbetsrätt, miljökrav och andra hållbarhetskrav. De kan även krav på att installera en viss typ av GPS- eller kamerautrustning i fordon, krav på effektivare transporter eller en högre miljöprestanda efter en viss tid, krav på att uppfylla givna utsläppsnivåer, krav på inköp av nya fordon efter en viss tid, krav om att utveckla vissa funktioner i systemstöd eller i övrigt utveckla tjänster under trafikuppdragets utförande.

Det finns stora fördelar att använda särskilda kontraktsvillkor istället för att ställa obligatoriska krav som redan vid anbudsingivningen måste uppfyllas. Exempelvis så möjliggör det att fler trafikföretag kan lämna anbud eftersom de annars kanske inte skulle kunna delta pga. kravställningen, särskilt i mindre upphandlingar där mindre trafikföretag ofta deltar. Det kan öka affärsmässighet och leda till en kostnadseffektivt, bl.a. eftersom villkoren inte medför en direkt investering inför kontraktstilldelningar, som därmed minskar onödiga investeringskostnader för trafikföretaget. 

För mer detaljerad information om särskilda kontraktsvillkor, se Upphandlingsmyndighetens hemsida, www.upphandlingsmyndigheten.se