Exempel – Krav på att trafikföretaget ska ha en adekvat process för trafikledning vid uppdragets utförande

Inom ramen för uppdraget är en aktiv trafikledning central i syfte att ständigt säkerställa flödet i kollektivtrafiken och säkerställa resenärens hela resa. Mot bakgrund av det ska trafikföretaget vid uppdragets genomförande ha ett etablerat arbetssätt kring trafikledning. 

Trafikföretaget ska för trafikuppdraget:

 • ha ett dokumenterat och etablerat arbetssätt gällande arbete med trafikledning. Detta ska minst inkludera: 
  • ett implementerat arbetssätt som dokumenterar samtliga trafikavvikelser där orsaker till dessa anges. Orsakerna som minst ska dokumenteras är:
   • Inställd trafik
   • Omledd trafik
   • Försenad avgång
   • För tidig avgång
   • Uteblivet passningskrav om det är relevant för uppdraget

 • ett implementerat arbetssätt som inkluderar att löpande inom (X) tid informera beställarens informationscentral om trafikavvikelserna enligt ovan. 
 • ett arbetssätt som inkluderar rutiner och processer för att kontinuerligt genomföra gapanaylser på inträffade trafikavvikelser som sedan omarbetas till åtgärdsplaner i syfte att motverka att samma trafikavvikelse/er sker igen.
 • en implementerad krisorganisation – avsedd för att hantera akuta situationer i förhållande till händelsens allvarlighet. Krisorganisation ska stå i relation till uppdraget med en etablerad och uppdaterad krisplan som utför krisövningar. Den ska på eget initiativ minst 2 gånger per år hålla krisövningar, som sedan dokumenteras och utan dröjsmål rapporteras till beställaren. Minst ett av dessa tillfällen ska ske tillsammans med beställarens krisorganisation. Krisorganisationen ska ha ett implementerat arbetssätt för att kontinuerligt utvärdera, följa upp och förbättra sin organisation. 
 • ha en adekvat trafikledningscentral i förhållande till uppdraget som är bemannad minst under den tid som trafikdygnet pågår. Under denna tid ska alltid minst en (1) trafikledare vara i tjänst som uppfyller nedanstående kompetenskrav.  
 • ha tillräckliga resurser med adekvat kompetens inom trafikledning som kommer arbeta enligt trafikföretagets arbetssätt, som står i relation till uppdragets omfattning och behov. Med adekvat kompetens avseende de resurser som kommer arbeta med trafikledning avses god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för uppdraget och som berör deras arbetsuppgifter. Därtill ska berörda resurser uppfylla de kunskapskrav som ställs enligt Bilaga X och vara dokumenterad genom erfarenhet eller utbildning. Kompetensen ska löpande säkerställas genom fortlöpande utbildning.


BevisFör att trafikföretaget ska visa att det uppfyller ovanstående krav ska den inkomma med följande.

Trafikföretaget ska tydligt beskriva så att det tillräckligt tydligt framgår:

 • hur arbetssättet är dokumenterat och etablerat gällande trafikledning och: 
  • hur arbetssättetinkluderar dokumentation av samtliga trafikavvikelser och hur orsakerna anges
  • att trafikföretaget bekräftar att orsakerna minst omfattar: Inställd trafik, Omledd trafik, Försenad avgång, För tidig avgång och Uteblivit passningskrav (om det är aktuellt för uppdraget)
  • hur trafikföretaget har ett implementerat arbetssätt som inkluderar att löpande inom (X) tid informera beställarens informationsledning om trafikavvikelserna enligt ovan. 
  • hur arbetssättet inkluderar rutiner och processer för att kontinuerligt genomföra gapanaylser på inträffade trafikavvikelser som sedan omarbetas till åtgärdsplaner i syfte motverka att samma trafikavvikelse/er sker igen.
  • hur den implementerade krisorganisationen – avsedd för att hantera akuta situationer i förhållande till händelsens allvarlighet – ser ut. Hur krisorganisation står i relation till uppdraget med en etablerad och uppdaterad krisplan som utför krisövningar. 
  • att trafikföretaget bekräftar att:
   • den på eget initiativ minst 2 gånger per år kommer hålla krisövningar, som sedan dokumenteras och utan dröjsmål rapporteras till beställaren. 
   • minst ett av dessa tillfällen ska ske tillsammans med beställarens krisorganisation. 
   • krisorganisationen ska ha ett implementerat arbetssätt för att kontinuerligt utvärdera, följa upp och förbättra sin organisation. 
 • hur trafikföretaget kommer ha en adekvat trafikledningscentral i förhållande till uppdraget som kommer vara bemannad minst under den tid som trafikdygnet pågår. 
 • att trafikföretaget bekräftar att:
  •  det alltid kommer ha minst en (1) trafikledare som är i tjänst som uppfyller nedanstående kompetenskrav.
  • att trafikföretaget bekräftar att:
  • det har tillräckliga resurser med adekvat kompetens inom trafikledning som kommer arbeta enligt trafikföretagets arbetssätt, som står i relation till uppdragets omfattning och behov. Med adekvat kompetens avseende de resurser som kommer arbeta med trafikledning avses god kännedom om de förhållanden, föreskrifter och villkor som gäller för uppdraget och som berör deras arbetsuppgifter. 
  • berörda resurser uppfyller de kunskapskrav som ställs enligt Bilaga X och att de är dokumenterade genom erfarenhet eller utbildning.
  • kompetensen löpande säkerställas genom fortlöpande utbildning.