Trafikledning - exempel på ett krav och mervärde

Här exemplifieras både ett ska-krav och ett kvalitetskriterium (mervärde) kopplat till trafikledning. Syftet är att illustrera vikten av att särskilja och tydliggöra krav, dvs. det som absolut måste uppfyllas av trafikföretaget, från det som är ett mervärde (utvärdering) för RKM men inte ett nödvändigt måste.

Exemplet är framtaget där kravet ska uppfyllas genom att ”bevis” i form av att redogörelser krävs in och i vissa fall en bekräftelse. På så vis kan RKM pröva att kravet är uppfyllt vilket kan vara bättre (centrala krav vid uppdragets utförande) än att endast låta trafikföretaget bekräfta att det uppfyller kraven. Exemplet ska också illustrera hur viktigt det är med ska-krav när dessa aspekter inte utvärderas, utan tilldelningsgrunden är endast pris. 

Kravet symboliserar en grund som alltid måste upprätthållas medan kvalitetskriteriet tydligt är kopplat till anpassade och lokala förslag, där trafikföretaget ombeds förklara bl.a. hur och på vilket sätt samt varför och med motiveringar. Aspekter som klart kan ge stora positiva effekter på uppdraget och öka måluppfyllelsen – något som RKM kan och bör bedöma och adderar ofta stora värden till uppdraget. Av naturliga skäl är sådana aspekter också svåra att kravställa varför de även ur den aspekten lämpar sig mycket väl som kvalitetsutvärderingskriterier.