Upphandla ett partnerskap

En central beståndsdel i att lyckas med en god gemensam affär som är hållbar över tid, som också kan utvecklas i linje med RKM:s målsättning under kontraktstiden, kräver att båda parter är nöjda med resultatet och känner förtroende för varandra och samarbetet framåt. Det kräver att affären innehåller tillräckliga drivkrafter för respektive part och att båda parter ingår kontraktet med samma målsättning. Om någon av parterna inte är nöjda eller om det finns otydligheter kopplat till målsättningen finns av naturliga skäl  risk för att kontraktets målsättningar inte realiseras eller utvecklas i linje med lagda förväntningar.

Mot bakgrund av de många gånger komplexa utmaningar som finns i flertalet trafikregioner, den snabba samhällsutvecklingen och behovet av att bygga hållbara trafiksystem över tid, behöver trafikkontraktet ses och ingås som ett partnerskap. Även mindre trafikområden, som kanske har målsättningen att erhålla en tillförlitlig och kostnadseffektiv kollektivtrafik, bör upphandlas som ett partnerskap eftersom även dessa trafikområden behöver ha två parter som driver mot samma målsättning och mål – oavsett vilka dessa är.

Sammanfattningsvis, och alltså oavsett vilka unika förutsättningar, behov och mål som föreligger, bör varje upphandling resultera i partnerskap i förhållande till trafikuppdraget – där parterna tillsammans och med rätt drivkrafter utvecklar trafikkontraktet mot satta mål. Genom att tidigt i upphandlingsprocessen förstå och definiera vilka mål som RKM vill uppnå samt vilken typ av partner som behövs för att nå detta ökar förutsättningarna för att bygga in nödvändiga element i upphandlingen, där vägledning bör tas ifrån den röda tråden. 

Hur dessa element ska se ut är såklart beroende av vilket trafikuppdrag det är som ska konkurrensutsättas. Om exempelvis målsättningen är ett kraftigt ökat resande behövs sannolikt en partner som har erfarenhet av att driva och utveckla komplexa trafikuppdrag, där kanske trepartssamverkan har varit en central del av utvecklingen, medan en målsättning om en hög punktlighet i ett stort geografiskt trafikområde som har stora trafikstörningar sannolikt kräver en partner med god förmåga, erfarenhet av störningar och förseningar men även kring hur detta på ett effektivt sätt motverkas och hanteras för att minimera konsekvenserna för resenärer.