Onormalt lågt anbud

Det är obligatoriskt att ifrågasätta anbud med misstänkt onormalt låga anbudspriser[1]. Hur sådant ifrågasättande ska utformas måste bedömas från fall till fall beroende på situationen. I de fall trafikföretagets förklaring inte är tillfredsställande på ett sådant sätt som i tillräcklig utsträckning tryggar RKM:s bedömning av att lämnat pris är seriöst menat och hållbart över hela ska RKM förkasta anbudet. Vidare är det också obligatoriskt att förkasta ett anbud om förklaringen innebär att trafikföretaget inte skulle uppfylla sina miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter. 

Syftet med bestämmelsen är skydda RKM från att tilldela kontrakt till trafikföretag som inte kommer att kunna fullfölja kontraktet. Ett anbudsförkastande får dock endast ske efter att RKM följt bestämmelser, varför bestämmelsen också syftar till att skydda trafikföretag från att få deras anbud godtyckligt bedömt. 

Många gånger är trafikföretags anbud mycket komplexa och innehåller flera ingående priser och komplexa lösningar. Därtill kännetecknas branschen i sin helhet av låga marginaler med liknande kostnadsmassor. I detta avseende är det därför viktigt att innan kontraktstilldelning säkerställa att anbudet är seriöst menat och hållbart över hela kontraktstiden. Att säkra anbudets seriositet underlättar också RKM vid en eventuell överprövning i de fall där anbudspriset ifrågasätts som onormalt lågt av ett annat trafikföretag.

Om anbudspriset upplevs som lågt bör förklaring från trafikföretaget inhämtas. Uppfattas anbudspriset dessutom som onormalt lågt ska, som framgår ovan, RKM inhämta en förklaring. Att bedöma skillnaden mellan ett lågt lämnat anbudspris, som i allra högsta grad förvisso kan vara seriöst menat och kostnadsmässigt realistiskt i förhållande till trafikuppdraget, från ett anbudspris som är onormalt lågt, där de ekonomiska parametrarna inte är seriösa och hållbara sett till kontraktet, är många gånger svårt. Det saknas en definition om vad som ska anses vara ett onormalt lågt anbudspris, istället är det RKM utifrån sin kunskap om branschen som måste göra en bedömning i det enskilda fallet. Däremot kan sägas att om anbudspriset långt understiger nivåer vad RKM har kunnat förväntat sig, anbudspriset är inte hållbart över tid och står inte i relation till det som trafikuppdraget kräver, trafikföretaget kommer med stor sannolikhet inte kunna leverera uppdraget i enlighet med vare sig kontraktet eller lagar och kollektivavtal eller trafikföretaget har en mycket dålig soliditet (där den inte åberopat annans kapacitet) indikerar det att anbudspriset kan ses som onormalt lågt. 

Samtidigt är det viktigt att förstå anbudspriset och anledningen till varför trafikföretaget har lämnat ett lågt anbudspris. Godtagbara skäl kan vara lokal erfarenhet, stordriftsfördelar eller att trafikföretaget har närliggande verksamhet som gör att det undviker extrakostnader. Det centrala är att trafikföretaget kan visa – trots det låga lämnade anbudspriset – att anbudet är seriöst, hållbart och allvarligt menat och att det kommer kunna fullgöra hela kontraktet till lämnat pris. 

För att RKM ska kunna bedöma ett lågt lämnat anbudspris är såväl frågeställningens utformning som inkommen redogörelse grundläggande aspekter att lägga tid på. Därför är det viktigt att RKM utformar frågeställningen på ett adekvat sätt som inkluderar de uppgifter och redogörelser som behövs – den behöver vägleda vad trafikföretaget ska redogöra för[2]. En för öppen fråga, där RKM endast begär en förklaring till lämnat pris kommer sannolikt ge ett vagt svar. Istället behöver frågeställningen många gånger brytas ned för att RKM ska erhålla en redogörelse som möjliggör en bedömning av det lämnade priset.

RKM har bevisbördan för att visa att priset är så pass lågt att det ska ifrågasättas och för att en frågeställning faktiskt riktas berört trafikföretag, varför frågeställningen också behöver spegla alla olika tänkbara dimensioner. Det är också viktigt att säkra att lämnat pris inkluderar de delar och moment som krävs under hela kontraktsperioden, t.ex. säkerställa att anbudspriset inkluderar den utveckling som trafikuppdraget kräver över tid. Genom att inhämta relevanta och nödvändiga uppgifter förenklas utredningen kring det låga anbudspriset.

Om frågeställningen utformas för vagt och oprecis finns risk för att trafikföretagets redogörelse inte innehåller tillräckligt betryggande information och bedömningen blir därför svår. När RKM riktat frågan till trafikföretaget har det i sin tur bevisbördan för att klargöra varför anbudet inte ska förkastas och varför anbudet är allvarligt och seriöst menat. I sammanhanget kan det noteras att trafikföretaget har rätt att ange även andra anledningar till sitt lämnade som inte har efterfrågats av RKM.  

Inför frågeställningen är det viktigt att förstå marknaden och vilka kostnadsmassor som trafikföretagen har. Man behöver ha god insikt i nuvarande kostnader och samtidigt förstå om och hur kommande trafikuppdrag torde leda till minskade eller ökade kostnader. Att förstå trafikföretagets organisation, storlek och eventuella synergier som trafikföretaget har till andra trafikområden eller marknader är också viktigt – aspekter som dessa bör ställas i relation till trafikuppdraget.

 

[1] Se 15 kap. 7 § LUF

[2] Det föreligger även en skyldighet för RKM att tydligt formulera frågan så att trafikföretag ska få möjlighet att på ett fullständigt och ändamålsenligt sätt förklara varför anbudet är allvarligt menat, se prop. 2015/16:195, s. 1115, med hänvisning till C-599/10, SAG p. 31). Av EU-domstolens praxis framgår även att trafikföretag ska ges en rimlig tidsfrist att lämna en förklaring, se prop. 2015/16:195, s. 1115, med hänvisning till C-76/91, Transporoute mot Ministère des travaux, p. 18). Vad som är en rimlig tidsfrist måste bedömas i det enskilda fallet.

Tänk på följande inför utredning och bedömning om onormalt lågt pris

  • Frågeställningen är central och det är viktigt att den inte formuleras för öppen, istället bör den efterfråga vissa prisdimensioner och aspekter. Dessa bör bygga på de unika förutsättningarna i upphandlingen, vilket också kommer underlätta för RKM:s bedömning när svar inkommer. 

  • Hur ser trafikföretagets verksamhet och organisation ut samt ekonomiska situation ut, vart är det verksamt och etablerat och vilken erfarenhet har det? Aspekter som dessa påverkar såväl frågeställningen som trafikföretagets svar.

  • Utifrån trafikuppdragets unika krav och förutsättningar, vilka planerade investeringar kommer att krävas av trafikföretaget i förhållande till förväntad kontraktsutveckling och hur speglar/inkluderar detta lämnat anbudspris?

  • De risker och möjligheter som kontraktet kan medföra, speglar/inkluderar det lämnade anbudspriset dessa?