Kvalitetsutvärdering

Om RKM väljer tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet ska anbudet bedömas utifrån kriterier som har anknytning till det som ska anskaffas, s.k. tilldelningskriterier. Kriterierna ska även säkerställa en effektiv konkurrens, de får inte ge RKM en obegränsad valfrihet eller för stor skönsmässighet och trafikföretag måste på förhand förstå hur anbud kommer bedömas, mot vilka bedömningsgrunder och hur olika poänggivande förhållanden nås.

Vid upphandling av kollektivtrafik – där såväl trafikföretagets kunskap och förmåga att leverera och utveckla som det faktiska utförandet har en oundgänglig påverkan på trafikuppdragets utförande och kvalitet – kan det vara mycket lämpligt att använda tilldelningsgrunden bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Genom att först definiera mål och önskade lägen med varje trafikuppdrag, som sedan omvandlas till kvalitetskriterier där anbud utvärderas efter dessa, finns goda chanser att erhålla ett slutresultat som är mer kostnadseffektivt än när bara pris avgör val av trafikföretag.

Det möjliggör även att premiera aspekter kopplade exempelvis till framtidsbehov, utvecklingsförmåga och innovation, där det finns klara fördelar med att tillvarata marknadens kunskap och förslag på lösningar. Genom att premiera andra aspekter än pris signaleras också att kvalitet är viktigt – både i samband med kontraktstilldelningen och under trafikuppdragets utförande.

Samtidigt finns svårigheter i den praktiska tillämpningen av kvalitetsutvärderingar. Detta beror huvudsakligen på svårigheten att hitta rätt balans mellan förutsebarhet och effektiva kriterier som öppnar för att tillvarata eller fånga upp kreativa lösningar hos trafikföretagen. Mot bakgrund av det finns därför en framtagen vägledning för kvalitetsutvärdering som syftar till att vara ett stöd och hjälpmedel i den praktiska utformningen av kvalitetskriterier.