Produktionsersättning

Ett kontrakt där ersättningen utgår för den utförda trafikproduktionen brukar benämnas produktionskontrakt. Att använda produktionsersättning lämpar sig bäst i trafikområden som har en mer osäker marknad och områden som sannolikt har en låg eller ingen tillväxtpotential eller framtid jämfört med de trafikområden som lämpar sig för incitamentsersättning.

För att skapa drivkrafter i produktionskontrakt är bonus och olika incitament vanliga. Det kan exempelvis vara att bonus erhålls när ett på förhand givet resultat nås, t.ex. inom givna kvalitetsnivåer för punktlighet, vid regularitet eller uppstart. För att få reell effekt – som i vart fall behöver uppgå till någon procent av omsättningen – är det centralt att tydligt koppla ihop trafikföretagets förtjänst med hur väl det utförs och uppnår givna kvalitetsparametrar. Utöver att det måste löna sig tillräckligt mycket för att trafikföretag t.ex. ska investera och driva mot givet mål, är det samtidigt viktigt att analysera hur olika kvalitetsincitament kan påverka trafikföretagens bedömningar och eventuellt risker för att på ett effektivt sätt säkra att rätt incitament väljs.

Kvalitetsincitament som mestadels har inslag av objektiva inslag, där inga yttre parametrar påverkar incitamentsstorleken, är mer förutsebara och det är i princip endast upp till trafikföretaget att påverka eventuellt utfall. Typiskt sett kan objektiva kvalitetsparametrar utgöras av exempelvis uppstartsbonus eller faktisk punktlighet. I de fall subjektiva kvalitetsparametrar väljs, där yttre faktorer påverkar, t.ex. resenärers uppfattningar eller andra subjektiva inslag som ligger utanför trafikföretagets kontroll, kan det påverka anbudspriser och kostnaden för kollektivtrafiken eftersom trafikföretaget kan se sådana faktorer som riskfyllda och oförutsebara.

Oavsett vilket kvalitetsincitament som väljs bör det omsorgsfullt säkras innan hur det kan komma att påverka drivkrafter och riskbedömningar hos trafikföretagen – huvudsakligen för att motverka kontraproduktiva faktorer i förhållande till såväl uppsatt kvalitetsnivå som mål.